От днес започва приемът на проекти от млади фермери

От днес започва приемът на проекти от млади фермери

Днес е денят на младите фермери. Защото стартира приемането на проекти по мярката от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Максималното финансиране на един проект е 25 хил. евро, а бюджетът е 35 млн. евро, което е половината от ресурса по мярката. Срокът за прием на документи ще е 1 месец – до 29 юли 2015 г.

Младите земеделски стопани могат да ползват безплатно услугите на Националната служба по съвети в земеделието при изготвянето на бизнес плановете по проектите си. За да кандидатства по мярката, младият фермер трябва вече да има създадено стопанство. Ако обаче той няма стопанство, може да кандидатства с намерението за създаването му, но в рамките на стопанската година – от 1 октомври 2015 г. до 30 септември 2016 г. Младият фермер трябва добре да прецени възможностите си и дали ще успее в рамките на този период наистина да създаде стопанство. Ако това няма да е по силите му, той не може да кандидатства за сегашния прием от 29 юни до 29 юли. За да се кандидатства по „Млад фермер“, стопанството трябва да отговаря на определен икономически размер, който се изчислява в т.нар. СПО – стандартен производствен обем. Изискването за СПО е той да е минимум 8 хил. евро и максимум 16 хил. евро. СПО ще се изчислява по специална екселска таблица, публикувана на сайта на ПРСР и достъпна за всеки кандидат. Когато в тази таблица се въведат данните за отглежданата от фермера култура или животно, тя автоматично пресмята в евро стойността на съществуващото стопанство. Колкото по-голяма е тази стойност, тоест по-близко до 16 хил. евро, толкова по-голям е шансът на младия фермер да получи финансиране за проекта си. Защото по-голямото СПО дава повече точки в класирането. Сред изискванията по мярка „Млад фермер“ е още кандидатите да са на възраст между 18 и 40 навършени години. Те не трябва да са регистрирани като земеделски производители повече от 18 месеца, нито пък да са започнали някаква земеделска дейност. Стопаните трябва да имат предвид, че за земеделска дейност се приема и това, че са регистрирали земеделски обект или ако са кандидатствали за субсидии досега. Защото при тази ситуация те нямат право да кандидатстват по мярката. Проекти с приоритет по „Млад фермер“ са тези от секторите животновъдство, плодове и зеленчуци и биопроизводство. Максималният брой точки, които кандидатите могат да получат, е 74. А приоритетите, по които ще се оценяват проектите им, са 4 – дали кандидатът има средно или висше земеделско образование, дали проектът му е насочен към един от приоритетните сектори и какъв е икономическият размер на стопанството му, дали е в преход по биологично производство или вече е сертифициран биопроизводител, дали проектът му осигурява поне 1 работно място. В бизнес плана на младия кандидат-фермер трябва да има един задължителен компонент – инвестиция в дълготрайни материални или нематериални активи за закупуване например на техника, ограда, складово помещение. При одобрен проект парите се изплащат на 2 транша – при самото одобрение на бизнес плана и след коректното изпълнение на всичко, заложено в него. Ето защо всичко, което младият кандидат-фермер посочи в своя проект, трябва да е реализуемо и той да не надценява възможностите си при изготвянето му. Бизнес планът трябва да е изпълним, защото в противен случай ще има санкции за младия фермер. В бизнес плана задължително трябва да е заложено минимално увеличение на производствен обем в рамките на 5-те години по изпълнението на проекта. Защото всъщност това е условието, за да бъде получен вторият транш от финансирането. Ако проверките констатират, че бизнес планът не се изпълнява, санкциите за младия фермер ще са сериозни – ще се наложи той да върне цялото финансиране плюс законната лихва, определена от БНБ за изминалия период.

Ето защо кандидатите по мярка „Млад фермер“ трябва да се информират, старателно да подготвят проектите си, а ако срещат затруднения – по-добре да потърсят помощта и съветите на Националната служба по съвети в земеделието, които са безплатни.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder