Водите на Дунав се покачват! Въведоха етап „Повишено внимание“  от Плана за провеждане на високите води

Водите на Дунав се покачват! Въведоха етап „Повишено внимание“ от Плана за провеждане на високите води

Областният управител Албена Георгиева свика заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин във връзка с повишаване нивото на река Дунав.

Със заповед на областния управител от 21:00 часа на 20.03.2018 г. е въведен в действие първи етап „Повишено внимание“ от Плана за провеждане на високите води на река Дунав в област Видин. Основание за заповедта е, че водния стоеж на река Дунав в участъка на град Видин на км 790,20 към 20:30 часа на 20.03.2018 г. е достигнал 750 см.

В началото на заседанието Георгиева обърна внимание, че въвеждането на първи етап „Повишено внимание“ е превантивна мярка, чрез която се цели засилване на наблюдението на състоянието на дигите и корекциите на реките, за да се гарантира безопасното провеждане на високите води в случай, че продължи повишаването на Дунав.
Съгласно издадената заповед и Плана за провеждане на високите води на река Дунав в област Видин при въведения първи етап – Управителят на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Видин организира всички мероприятия по наблюдението на защитните съоръжения по река Дунав, въвеждането на денонощно дежурство в помпените станции и отводняването от подпочвени води при необходимост. Директорът на РД ПБЗН – Видин организира следеното и измерването на нивото на Дунав при рейката на Видин три пъти в светлата част на денонощието – в 8:00, в 12:00 и в 18:00 часа, за което докладва на областния управител. Кметовете на общините по поречието на Дунав – Видин, Брегово, Ново село и Димово организират изпълнението на превантивните мероприятия, заложени в съответните общински планове за защита в част „Наводнения“.
Комисар Станислав Генчев, директор на РД ПБЗН – Видин, представи пред присъстващите подробна информация за мерките за защита на населението, разпределението на задълженията и отговорните органи за изпълнение на предвидените мерки в Плана за провеждане на високите води на река Дунав в област Видин.
Мерките за защита на населението от високи води се определят от нивото на Дунав при рейката на град Видин и са разпределени на три етапа:

І етап – „Повишено внимание” – при ниво на реката от 750 см. до 850 см. при рейката на град Видин. При този етап дейностите се ръководят и изпълняват изцяло от щатния персонал на „Напоителни системи” ЕАД които извършват ежедневно наблюдение на състоянието на дигите и корекциите на вливащите се в река Дунав реки; чрез наличните помпени станции извършват отводняване на ниските участъци, разположени в близост до защитните диги; въвеждат денонощно дежурство в помпените станции.
ІІ етап – „Денонощно дежурство” – при ниво на реката от 850 см. до 930 см. при рейката на град Видин. При този етап дейностите се ръководят и изпълняват от „Напоителни системи” ЕАД, и придадени хора от застрашените кметства. Изграждат се групи за наблюдение и аварийни групи. Съставът на групите и районите на действието им се разписват ежегодно. Към настоящия момент община Видин е започнала разписването на групите и започва обстойно наблюдение на дунавските диги.
При ниво река Дунав при рейката на град Видин 840 см. директорът на Областно пътно управление – Видин съвместно с директора на ОД на МВР – Видин затварят за движение пътя Видин – София в участъка гр. Дунавци – с. Арчар, като автомобилния трафик се насочва по обходен маршрут през град Димово.
Ежедневно се получава информация за нивото на Дунав, която своевременно се съобщава на кметовете на общините Брегово, Видин, Ново село и Димово, и на ръководителя на „Напоителни системи” ЕАД. Поставят се допълнителни рейки за отчитане на нивото на реката.
ІІІ етап – „Извънредно положение” – при ниво на реката над 930 см. при рейката на град Видин. При този етап мероприятията се ръководят от щабовете за изпълнение на общинските планове за защита при бедствия в общините Видин, Брегово, Ново село и Димово и се обявява бедствено положение в същите със заповед на Областния управител на област Видин.
През този етап продължава наблюдението на дигите от „Напоителни системи” ЕАД, като им се предоставя при необходимост допълнително техника, която се разпределя по помпените станции и кантоните. РД ПБЗН – Видин предоставя на „Напоителни системи” ЕАД 10 000 броя чували за изграждане на временни насипи и усилване на дигите. Под ръководство на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в община Видин се изгражда временната дига пред „Телеграф капия” и временните диги по протежението на крепостта Баба Вида. При опасност от наводнение по решение на щабовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия в област Видин и в общините Видин, Димово, Ново село и Брегово се извършва извеждане на населението от застрашените от наводнение зони.
В края на изявлението си комисар Генчев информира, че в следващите 7 дни се прогнозира ниво на реката между 760 – 780 см, което към настоящия момент изисква предприемане единствено на превантивни мерки.

Управителят на „Напоителни системи” ЕАД – Видин инж. Здравко Младенов информира, че в клон Видин на дружеството е активиран аварийния щаб и е започнало изпълнението на І етап от плана за провеждане на високите води. Извършва се непрекъснато наблюдение на дунавските диги, като констатациите са, че те са в добро състояние. Водата е на ниво „пета“ дига като се очаква повишение на река Дунав, която в момента е около 760 см. Шест отводнителни помпени станции в момента работят на денонощен режим и съобразно капацитета си отводняват площи от високите подпочвени води в низините. Язовирите също са под непрекъснато наблюдение. Съгласно указания от Министерство на околната среда и водите планово и контролирано през основните изпускатели се източват води от язовирите с цел осигуряване на свободен обем. Само два от по-малките язовири преливат през основния изпускателен преливник – язовирите Божурица и Ошане, а другите имат достатъчно свободен обем, планиран за поемане на високия воден стоеж.
В заключение инж. Младенов заяви, че към настоящия момент няма нищо обезпокоително – нито на дунавските диги, нито на язовирите.
Във връзка с непрекъснатата работа на отводнителните помпени станции и пълната ангажираност на целия персонал на „Напоителни системи” ЕАД – клон Видин с наблюдението на дигите, община Видин има готовност да подпомогне работата на дружеството с подсигуряване на хора, които да извършват обходи и огледи на дигите.
На заседанието на Щаба представителят на община Видин докладва и за предприетите мерки и действия от страна на общината във връзка с намаляване на риска от наводнение. Със заповед на кмета на община Видин от 20.03.2018 г. е въведен в действие І етап „Повишено внимание“ от Общинския план за защита при бедствия в частта „Защита при наводнения“. Създадени са групите за наблюдение на дигите и речните корита и аварийните групи в община Видин. Общината разполага с 29 тона пясък и над 2000 чувала резерв в случай, че се наложи да бъдат използвани при последващо повишаване нивото на Дунав.

В края на срещата Албена Георгиева обобщи, че към момента са предприети всички необходими мерки и дейности, съгласно І етап – „Повишено внимание” от Плана за провеждане на високите води на река Дунав в област Видин и апелира институциите към пълна координация и синхрон в работа, както и към своевременна комуникация. При рязка промяна на обстановката незабавно следва да се информира Оперативния център на РД ПБЗН – Видин и областния управител.

Екип: Видин Вест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder