„ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ ВИДИН” АД изпълни договор за изпълнение на Проект „Добри и безопасни условия на труд 2016“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Проект: «Добри и безопасни условия на труд 2016» Договор № BG05M9OP001-1.008-0328-C01.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДДФ Видин АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder