Физическите лица, могат да ползват данъчно облекчение! Вижте как …

Физическите лица, могат да ползват данъчно облекчение! Вижте как …

Физическите лица, могат да ползват данъчно облекчение по Закона за данъците върху доходите на физическите лица чрез своя работодател след подаване на декларация по образец в срок от 30 ноември до 31 декември, съобщиха от видинския офис на Приходната агенция.

Условието гражданите да имат възможност да ползват данъчни облекчения чрез работодател, е да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, което се декларира пред работодателя с декларация в свободен текст.
Най-често използваните облекчения чрез работодателя са данъчните облекчения за деца, за деца с увреждания и за намалена работоспособност, които за 2018 година могат да се ползват по два начина. Първият начин е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2019 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), образци на които могат да се намерят на интернет страницата на НАП – www.nap.bg.
Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2018 г., към която трябва да се приложи и съответния образец на декларация за ползване на облекчение.
Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лева за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лева – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лева за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Условията, при които е възможно да се прилага облекчението, се декларират в специалния образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005). Към формуляра се прилага и декларация от другия родител, че за 2018 г. същият няма да ползва намалението.
Данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лева за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Условията, при наличието на които е възможно да се прилага облекчението се декларират в декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и декларация от другия родител, че за 2018 г. той няма да ползва намалението.
Данъчното облекчение за намалена работоспобност дава възможност сумата от годишната данъчна основа да се намали със 7 920 лева. Условието да се ползва това облекчение, е лицето да разполага с валидно и влязло в сила решение на ТЕЛК или НЕЛК, с което компетентен орган е определил 50 или над 50 на сто намалена работоспособност.
Всички видове облекчения се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи.
Повече информация за ползването на данъчни облекчения може да се намери на сайта на НАП www.nap.bg. Разяснения може да се получат още на телефона на кол центъра 0700 18 700 или в офисите на приходната администрация.

ЕКИП: ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder