Европейският съюз в помощ на безработицата във Видинска област

Европейският съюз в помощ на безработицата във Видинска област

Област Видин е най-северозападната част на страната ни и спада към най-бедния регион на Европейския съюз, но въпреки това, официални статистики показват, че нивото на безработицата спада. Една от причините, че във Видин се работи усилено по нейното намаляване и чрез средства от европейски фондове и програми.

Пример за това е проект  „Иновативен образователен център на Сдружение „Бокая“, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран  от Европейския социален фонд. Проектът цели намаляване на неравновесието между предлагането и търсенето на работна сила и подкрепа за създаване на работни места в реалната икономика за постигане на растеж; подобряване на качеството на работната сила и повишаване предлагането на квалифицирани кадри според търсенето на бизнеса; по-успешно включване и усвояване на умения от безработните от най-неравнопоставените групи, по-бързо устройване на работа и постигане на устойчива заетост; постигане на ефикасност и качество на услугите по заетостта, включително чрез по-тясно сътрудничество с бизнеса; информиране на търсещите работа за свободните работни места в цялата страна, осигуряване на обучения, насърчаване на вътрешната мобилност, включване във временна заетост на определен брой безработни в райони с влошена икономическа среда, осигуряване на преквалификация и посреднически услуги за бърз преход към нова заетост за освободения персонал от предприятия в затруднено положение и или прекратили дейността си.

Друг пример за проект, чиито цели са заетост и борба с безработицата е проект „Шанс за развитие“, съфинансиран от Европейския cъюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Проектът „Шанс за развитие“ е насочен към повишаване пригодността за заетост чрез развиване на професионални умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодателите и лицата, които търсят работа в областите Долж (Румъния), Видин и Велико Търново (България).По проекта се предоставя професионално обучение на целевата група, създаване на румъно-български кариерен център, организиране на тематични срещи между работодатели и търсещи работа лица и др. Основната цел на проекта е повишаване на пригодността за заетост чрез развиване на професионалните умения на безработните и осигуряване на контакт между работодатели и безработни лица.

Още един пример, в който се цели да бъде изграден капацитет за включване в заетост на безработни и неактивни лица е проект „Активни мерки за заетост в граничния регион за сътрудничество Дробета Турну Северин – Видин“, изпълняван за България от младежкото сдружение „Активно общество“. Чрез изпълнението на предвидените дейности се очаква изработване и прилагане на иновативни методи за промотиране на заетостта сред хората, търсещи работа и по-добра свързаност между жителите на трансграничния регион с оглед възползване от възможностите, които трудовите пазари на Видин и на Дробета-Турну Северин предлага.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder