След излъчен репортаж по сигнал до Видин Вест, Общината във Видин обвини екипа на медията в манипулация и уронване на престижа й

След излъчен репортаж по сигнал до Видин Вест, Общината във Видин обвини екипа на медията в манипулация и уронване на престижа й

Припомняме, че семейство от Дунавци обвини в ефира на „Утро с Видин Вест“ властта в репресия.

Според местната админитрация, Видин Вест целенасочено е заблудила общественото мнени, което довело негативни коментари срещу властта.

ПУБЛИКУВАМЕ ЦЕЛИЯ ОТГОВОР НА ОБЩИНА ВИДИН БЕЗ РЕДАКТОРСКА НАМЕСА, А ТЕМАТА ПРОДЪЛЖАВА И УТРЕ В СУТРЕШНИЯ БЛОК

В отговор на въпрос от страна на „Видин вест“:

Считаме, че в репортажа на „Видин вест“ във връзка с принудителното премахване на незаконна постройка в гр. Дунавци, целенасочено се манипулира общественото мнение и се създават негативни настроения с цел уронване на престижа на общинската администрация, която е заснета в момент, когато извършва действия по приложение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Според Закона не съществува възможност за узаконяване на незаконно изградени строежи, поради което и така направеното изявление за опити за узаконяване, целенасочено допринася за нарушения на ЗУТ и насърчава извършването на незаконно строителство.
Тротоарно право се заплаща за поставяем обект, който се изгражда след сключен договор за наем на улицата и тротоара, така известното „тротоарно право“ и след издадено разрешение за поставяне, докато в случая е установен незаконен строеж, който може да се построи след сключване на договор за отстъпено право на строеж и се изгражда едва след и въз основа на одобрени проекти и издадено разрешение за строеж (РС).
Липсата на РС и одобрени проекти, квалифицира строежа, като незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ.
Според изказването на адвоката в репортажа, има данни за документни престъпления, но до момента на премахването в Община Видин липсват доказателства за установено престъпление при издаване на заповедта за премахване. Не е ясно в какво би могло да се състои престъплението, при липса на строителни книжа.
От репортажа е видно, че за интервюиращия и собствениците е в реда на нещата вместо да се премахне незаконния строеж, той да отвори врати, с ясното съзнание, че постройката е незаконна. Не е нормално да се счита и да се толерира мнение, че е налице – цитираме: “тотална репресия“, когато се полагат усилия за привеждане в изпълнение на законови разпореждания.
Основание за спиране на административното производство поради висяща прокурорска преписка може да има преди издаване на заповедта, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване (чл.54, ал.1, т.5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Искане за спиране на административното производство на основание на това, че е образувано досъдебно производство пред органите на прокуратурата, е постъпило след издаване на заповедта за премахване, т.е. след като административното производство по издаването й е приключило.
В хода на административното производство не са правени възражения по констатациите, характеризиращи строежа като незаконен.
В репортажа се изнасят неверни данни за обжалване на заповедта за премахване. Жалба срещу издадената заповед не е депозирана в срока за обжалване.
Заповедта е влязла в сила спрямо задълженото лице, като необжалвана, на 02.07.2019 г., което явно не е обяснено на собствениците от техния адвокат. Срокът за доброволно изпълнение на заповедта е изтекъл на 03.08.2019 г.
Премахването се извършва на основание влязла в сила заповед за премахване на незаконен строеж, построен самоволно върху терена на тротоар и улица, пред имота на извършителя. Улицата и тротоара са публична общинска собственост и са заети от незаконния строеж без основание за заемане на терена и без строителни книжа.
С писмо от 25.09.2019 г. на извършителя на незаконния строеж е указано, че на 16.10.2019 г. ще се пристъпи към принудително изпълнение. Писмото е получено на 27.09.2019 г.
На 30.09.2019 г. в Община Видин е постъпило възражение с искане до Община Видин да спре принудителното изпълнение. Съгласно чл. 280 от АПК, изпълнителното производство се спира по разпореждане на съда в предвидените от закона случаи, в което съдът определя и срока за спиране.
Община Видин няма законова възможност да спре принудителното изпълнение, при наличие на влязло в сила изпълнително основание – заповед за премахване на незаконен строеж. Писмото от 25.09.2019 г. има характер на акт по изпълнението на заповедта за премахване, по смисъла на чл. 294 и сл. АПК.
Срокът за обжалването е законоустановен в чл. 296, ал. 1 от АПК и е 7-дневен, който в случая тече от деня на съобщението – 27.09.2019г.
Жалба срещу такъв акт е следвало да бъде подадена до Административен съд – Видин, чрез Община Видин, в 7-дневен срок от съобщаването, т.е. до 04.10.2019 г.
До тази дата такава жалба не е постъпвала в Община Видин. Жалба срещу насроченото с Писмо от 25.09.2019г., премахване липсва и в момента на проверката.
На 04.10.2019г. разпореждането дадено с писмо от 25.09.2019г. е влязло в сила, като необжалвано.
Съгласно чл. 280 от АПК, изпълнителното производство се спира по разпореждане на съда в предвидените от закона случаи, в което съдът определя и срока за спиране.
Междувременно, за да се отговори на искането от 30.09.2019 г. е издадена заповед от 08.10.2019 г., с която се отказва спиране на изпълнението поради липса на основания.
Заповедта, която се цитира от адвоката, е получена на 11.10.2019 г. В деня на принудителното изпълнение – 16.10.2019 г., след като същото е започнало, е постъпила жалба срещу отказа да се спре премахването.
Обжалването на заповедта не спира изпълнението, съгласно чл.297, ал.4 от АПК. Явно е, че адвокатът на собствениците не е наясно с реда за обжалване на актове по изпълнението на влезли в сила индивидуални административни актове и счита, че е налице – цитираме: “фрапантно закононарушение“.
В момента на принудителното изпълнение не е представен акт на съда за спиране на принудителното изпълнение, който да е основание за спиране по чл.280, т.1 от АПК, поради което строежът е премахнат.
Жалбата срещу заповедта, с която се отказва спирането, ще бъде изпратена в Административен съд – Видин своевременно.
Считаме, че използването на случая за политически коментари в срока на предизборната кампания за местния вот, е недопустимо.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder