До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2019 година на физически лица

До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2019 година на физически лица

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2019 година, доходи на физически лица, включително и от трудови правоотношения, са длъжни да представят в НАП справка за платените суми по електронен път, напомнят от приходната агенция.

В справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се обявяват изплатените през годината доходи, удържаните данък и задължителни осигурителни вноски на физически лица от извънтрудови правоотношения, упражняване на свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници, включително облагаемите парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък като например дивиденти и ликвидационни дялове, доходи от прехвърляне на права и имущество и други доходи, изчерпателно изброени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
От 2020 година, съгласно чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, работодателите изготвят и подават в НАП справка за изплатените през 2019 година облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.

До момента в офис Видин 822 фирми са подали справки за изплатени доходи по извънтрудови правоотношения и 1 438 фирми са декларирали изплатени суми по трудови правоотношения. Напрактика малко над една трета от предприятията и самоосигуряващите се лица от Видинска област са подали вече необходимата информация за изплатените, през 2019 година, доходи на физически лица.
За да улесни подаването на справките, от 3 февруари Национална агенция за приходите предоставя две нови електронни услуги, достъпни с Персонален идентификационен код /ПИК/ и Квалифициран електронен подпис /КЕП/. Чрез тях работодателите виждат на екран справките с подадените данни, като могат да ги изтеглят под формата на таблица. Пред тях се визуализират:
-„Актуално състояние на данните, декларирани със Справката за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски“;
-„Актуално състояние на данните, декларирани със Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder