Проект на Споразумението за партньорство представи пред бенефициентите и заинтересованите страни ОИЦ-Видин

Проект на Споразумението за партньорство представи пред бенефициентите и заинтересованите страни ОИЦ-Видин

Проект на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г. представи онлайн днес пред потенциалните бенефициенти и заинтересованите страни от област Видин и страната екипът на ОИЦ-Видин.

Управителят на центъра Мариела Савкова посочи, че за екипа на ОИЦ е важно представянето на актуална и навременна информация за рамката на програмите за финансиране в новия период, каквато е Споразумението за партньорство (СП).
Споразумението въвежда най-важните цели на ЕС, показва на обществото обосноваността на стратегическите решения, осигурява ефективност при използването на ЕСИФ, допринася за намаляване на административната тежест и осигурява прозрачност при управлението на фондовете. Осемте европейски фонда, от които Република България, ще получава финансиране, чрез СП, са Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд +, Европейски фонд за морско дело и рибарство , Фонд за справедлив преход, Фонд за убежище и миграция, Фонд за вътрешна сигурност, Управление на границите и визов инструмент. Въвежда се общ набор от опростени и гъвкави правила за намаляване на административната тежест за управляващите органи и за бенефициентите и по–широко прилагане на варианти на опростени разходи: (eдинични разходи, фиксирани суми, еднократни суми). Това ще от голяма полза, както за бенефициентите от област Видин, така и за всички потенциални получатели на европейски средства в България, подчерта управителят на ОИЦ-Видин.
Мариела Савкова представи и още нови промени, които ще улеснят бенефициентите и ще динамизират процеса на кандидатстване, финансиране и отчитане на проектите: ускоряване на изпълнението на програмите и проектите с връщането на период на допълнително изпълнение N+2; задълбочаването на териториалния подход; концентриране на инвестиционните приоритети на 5, вместо 10, както бе във втория период; акцент на дигитализацията и транспортната свързаност; новите политики в сферата на околната среда и биологичната устойчивост, иновациите, науката, бизнес средата.
Тя представи инвестиционните приоритети на ЕС за периода 2021-2027 година: по-интелигентна Европа, по-зелена, безвъглеродна Европа, по-свързана Европа, по-социална Европа, Европа, по-близка до гражданите и десетте програми в България, чрез които ще се реализират тези приоритети: „Транспортна свързаност“, „Конкурентоспособност и иновации в предпприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Развитие на регионите“, „Околна среда“, „Образование“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Храни и основно материално подпомагане“, „Техническа помощ“, „Морско дело, рибарство и аквакултури“. Със значение за регионите е новият регионален подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти.

Мариела Савкова представи подробно основните секторни нужди, предизвикателства и интервенции (на практика бъдещи проекти) за България и област Видин по петте европейски инвестционни приоритета. Например, сред основните интервенции по Цел 3: По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на ИКТ, приоритени за област Видин ще са интервенциите: 1) Модернизация на инфраструктурата с фокус върху Трансевропейската транспортна мрежа и поспециално коридор „Ориент/Източносредиземноморски“. Доизграждане на автомагистралните връзки в Северна България и условия за преминаването на трафика от/към Варна (АМ Хемус) и в посока север – юг по направленията Дунав мост 1 – Русе – Велико Търново – тунел под Шипка – Южна България и Дунав мост 2 – Видин – София – Южна България; 2) финансиране на проекти и мерки основно в зелен транспорт (железопътен и воден), осигуряване на оперативна съвместимост на мрежите за съвместно решаване с Румъния на проблемите в свободно течащият участък на Долен Дунав чрез изпълнение на инженерни мерки по Механизма за свързване на Европа; 3) подобряване на транспортната свързаност между България и Румъния по програмата за ТГС Румъния-България 2021-2027, чрез стратегически проект за изготвяне на прединвестиционно проучване за оползотворяване потенциала на река Дунав.
Мариела Савкова презентира и синергията между Споразумението за партньорство и Националния план за възстановяване и устойчивост. Управителят на ОИЦ-Видин отговори и на въпроси на участниците в събитието. С оглед интереса към финансиране на проекти в селата на Община Видин, тя посочи, че в новия период това вече ще е възможно по Приоритена ос 1 на Програма „Развитие на регионите“ и така те вече няма да са „бели петна“ по отношение на европейското финансиране.

29 участника се включиха в онлайн събитието – заместник-кметът на Община Видин Десислава Тодорова и общински служители, представители на останалите общини в областта, на Администрация на Министерския съвет, на Областна администрация-Видин, на неправителствени организации и на областните информационни центрове във Варна и Бургас.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder