Топ вести
05.12.2023 - Делът на функционално неграмотните 15-годишни ученици в областите четивна грамотност и математика вече надхвърля 50%
05.12.2023 - Споразумение за екопроектиране на стоките с цел многократна употреба и рециклиране
05.12.2023 - Собственици на малък бизнес бяха удостоени с почетна значка на община Монтана
05.12.2023 - Заключителна пресконференция по проекта за реставрация и адаптация на Видинската синагога в туристически обект
05.12.2023 - Мъж нападна служител на пожарната в Замфирово
05.12.2023 - Лозина Николова обжалва прекратяване на пълномощията ѝ на общински съветник във Видин
05.12.2023 - През ноември 2023 г. приходите изпревариха разходите и бюджетният дефицит падна до 0,6% от БВП
05.12.2023 - Над 221 млн. лв. ще бъдат вложени за саниране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради в страната
05.12.2023 - Запалиха светлините на елхата в Кула
05.12.2023 - ПРЕЗ 2024 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” ЕООД ЩЕ ОСИГУРИ НА СВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ ПО-КАЧЕСТВЕНО И БЕЗПРОБЛЕМНО ПОСТОЯННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Одобрен е отчетът за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 година

Одобрен е отчетът за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 година

Със свое решение правителството одобри годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и доклада към него и предлага на Народното събрание да го разгледа и приеме.

В документа е отбелязано, че 2021 г. приключи с дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа в размер на 3,794 млрд. лева. Отнесено към БВП, това представлява 2,9 % от БВП. За сравнение в актуализираните разчети към ЗДБРБ за 2021 г. е заложен дефицит за годината в размер на 4,604 млрд. лв., което означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с 0,810 млрд. лева. Бюджетното салдо на сектор „Държавно управление” за 2021 г. по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010), съгласно априлските Нотификационни таблици за дефицита и дълга, е отрицателно в размер на 4,1 % от БВП. Важно е да се отбележи, че през 2020 г. Европейската комисия (ЕК) активира Обща предпазна клауза, която позволява временно отклонение в условията на извънредна ситуация от правилата в Пакта за стабилност и растеж (ПСР), като тя остава в сила и през 2021 г. Общата клауза за временно отклонение от правилата на ПСР предоставя на държавите членки бюджетна гъвкавост за справяне с кризата. Активирането й позволява временно отклонение от пътя на корекцията към средносрочната бюджетна цел на всяка държава членка, при условие че това не застрашава фискалната устойчивост в средносрочен план. В доклада на Европейската комисия по отношение на чл. 123, ал. 3 от Договора за функциониране на ЕС от 25.05.2022 г. е посочено, че при действието на общата предпазна клауза за дерогация по ПСР на този етап Комисията няма да прави нови предложения за иницииране на процедура за наличие на прекомерен дефицит в държавни-членки на ЕС според правилата на корективната част на ПСР.

Фискалният резерв към 31.12.2021 г. е 10,7 млрд. лв., в т.ч. 9,7 млрд. лв. по сметки и депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,0 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП за 2021 г. са в размер на 52,459 млрд. лв., което представлява 103,7 % спрямо годишните разчети. Представени като относителен дял в БВП, приходите представляват 39,5 % от БВП, при 36,9 % от БВП за 2020 г. Съпоставени с 2020 г., постъпленията по консолидираната фискална програма, бележат номинален ръст от 18,4 % (8,141 млрд. лева).

Разходите, включително вноската в бюджета на ЕС, по КФП за 2021 г., възлизат на 56,253 млрд. лв., което представлява 102,0 % спрямо разчета за 2021 г. Разходите по КФП, представени като процент от БВП, представляват 42,4 % от БВП за 2021 г. при 39,9 % от БВП за 2020 г. Извършените по-високи разходи са свързани, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато отчетените разходи за борба с пандемията от COVID-19 бяха значително по-ниски, докато през 2021 г. тези разходи са съществени и са за цяла година, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година. Наред с това върху размера на разходите през 2021 г. влияние оказаха и средствата, осигурени за изпълнението на одобрените от правителството програми за компенсиране на потребителите на електрическа енергия за високите цени на електричеството.

Лихвените плащания възлизат на 0,629 млрд. лв. (95,7 % от планираните за 2021 г.), текущите нелихвени разходи – на 50,026 млрд. лв. (107,2 % от разчета за годината), капиталови разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) — 3,872 млрд. лв. (61,6 % от разчетите към ЗДБРБ за 2021 г.) и предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина – 0,047 млрд. лв. при планирани с разчетите към ЗДБРБ за 2021 г. 0,018 млрд. лева.

Вноската на България в общия бюджет на ЕС възлиза на 1,681 млрд. лв. (1,3 % от БВП), което е в съответствие с действащото през годината законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Със същото решение правителството одобри Годишен доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2021 г. и Годишен отчет за състоянието на държавния дълг за 2021 г., които предстои да бъдат внесени в Народното събрание. Общият паричен ресурс към 31.12.2021 г. по сметка на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система в Българската народна банка е в размер на 3,551 млрд. лева. Размерът на държавния дълг към 31.12.2021 г. е 31,218 млрд. лева.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder