Реконструкция на отоплителна инсталация в общинска администрация  Белоградчик

Реконструкция на отоплителна инсталация в общинска администрация Белоградчик

Проектът “Реконструкция на отоплителна инсталация в общинска администрация Белоградчик” се финансира в рамките на Програма BG04 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проект “Реконструкция на отоплителна инсталация в общинска администрация Белоградчик” е финансиран по грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи”, мярка 2 “Мерки за използване на възобновяема енергия”.
Общата цел на проекта е намаляване емисията на парникови газове и замърсяването на въздуха. Това ще даде възможност да се изпълнят целите за повишаване на производството на енергия от ВЕИ /биомаса/ и ще подобри енергийната ефективност в обществена сграда със социално и административно значение.
В резултат на изпълнение на проекта се очаква да бъде постигнато намаляване на парниковите емисии и редуциране на публичните разходи с цел по-доброто им разпределение за местната общност.
Реконструкция на отоплителната инсталация в сградата на общинската администрация Белоградчик ще намали многократно разходите за отопление, от една страна, и от друга страна мярката ще се постигне по-голяма енергийна ефективност.
Програмен оператор e Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (сега Министерство на икономиката и енергетиката, МИЕ). Програмен партньор на Донора e Дирекция за водни ресурси и енергия (NVE) към Министерството на петрола и енергетиката, Кралство Норвегия.
Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 435 035,27 лева / 222 430 евро.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белоградчик и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder