План „Б“ Публично порицание за големите длъжници на Общината. Сред фирмите и физически лица, фигурират и общественици. (ВИДЕО)

План „Б“ Публично порицание за големите длъжници на Общината. Сред фирмите и физически лица, фигурират и общественици. (ВИДЕО)

Местната власт дава срок до края на март, длъжниците да предприемат мерки и заплатят дължимото, в противен случай местната власт ще прибегне до принудително събиране на задълженията. Вижте, кой не е платил в следващия репортаж. ( Публикуваме и начините по които длъжниците могат да разсрочат дълговете си.

[flowplayer id=“9537″]

ПРОЦЕДУРА

ЗА ОТСРОЧВАНЕ ИЛИ РАЗСРОЧВАНЕ

Процедурата започва по писмено искане на длъжника.

Целта на процедурата е да се облекчи положението на

длъжника, като се разреши плащането на дължимите суми да

се извърши изцяло, до определен краен срок (отсрочване)

или да става на части (разсрочване), съобразно одобрен

Към искането се прилагат доказателства за:

– Финансово-икономическото състояние на длъжника,

както и перспективна програма за развитие – за

едноличен търговец, юридическо лице или приравнено

– Семейното и имущественото състояние на длъжника по

образец, утвърден от министъра на финансите – за

– Всички други публични задължения, включително

лихвите по тях, както и за всички задължения към

частни кредитори и лихвите по тях;

– Коефициентите за рентабилност, ефективност и

финансова автономност за предходните две години на

годината, в която е подадено искането и за периода, за

който се иска отсрочване или разсрочване, въз основа

на доказателствата за бъдещо развитие са определени

по методи и са в границите на стойности, установени с

наредбата на Министерски съвет, приета с ПМС №

85/2006 г. (ДВ, бр. 35 от 2006 г.).

Отсрочването или разсрочването се допуска при наличието

– Задължението, за което се иска отсрочване или

разсрочване, не може да се погаси изцяло с наличните

парични средства към датата на подаване на искането и

текущите парични постъпления за период от три месеца

след тази дата, намалени с необходимите текущи

парични плащания за период от три месеца от същата

дата и гарантиращи продължаването на стопанската

дейност, като към наличните парични средства се

прибавят и сумите, които биха постъпили при:

а/ Осребряването на активите по балансовата стойност

към датата на подаване на искането, с изключение на

тези, без които е невъзможно осъществяването на

извършваната стопанска дейност;

б/ Събиране на изискуемите към датата на подаването

на искането вземания на длъжника от трети лица.

– Коефициентите за рентабилност, ефективност и

финансова автономност за предходните две години на

годината, в която е подадено искането, и за периода, за

който се иска отсрочване или разсрочване, въз основа

на доказателствата за бъдещо развитие са определени

по методи и са в границите на стойности, установени с

– Минималният размер на предоставеното обезпечение

покрива размера на главницата и лихвите на

задължението за периода на действие на

За периода на отсрочването или разсрочването длъжникът

дължи лихва в размер на основния лихвен процент, ако

изпълнява задълженията си съгласно погасителния план.

При неизпълнение на падежа, съответно на две вноски

съгласно погасителния план, дължимите суми стават

незабавно изискуеми заедно със законната лихва от датата

на даденото разрешение.

Отсрочване или разсрочване не се разрешава:

– По отношение на юридическо лице или на едноличен

търговец, за които е взето решение за прекратяване с

ликвидация, открито е производство по

несъстоятелност или производство по оздравяване на

– След като бъде определен начинът на продажба по чл.

Разрешение за отсрочване или разсрочване се издава в

срок до три месеца, след получаване на искането с

необходимите доказателства. Органът на съответната

администрация, установил задължението, не може да се

произнася по начин, който не съответства на направеното

искане. Ако длъжникът е поискал отсрочване, но с оглед на

извършения анализ се направи предложение, че може да се

даде разрешение при условия на разсрочено плащане, не

може да се издаде разрешение за разсрочване, защото не е

направено такова искане от длъжника.

При издаване на разрешение трябва да се определят

размера на задължението, което ще се отсрочи или разсрочи

и срока на разрешението. В случаите на разсрочване се

съставя погасителен план, който е неразделна част от

разрешението за разсрочване. Срокът на разрешението се

определя, като се приема погасяването на задълженията да

се извършва с плащания в размер не по-малко от 50 на сто

от нетния паричен поток, без да се вземат предвид

главницата и лихвите на отсроченото или разсрочено

задължение, определен за всяка година поотделно въз

основа на доказателствата за бъдещо развитие и по начин,

установен в наредбата на Министерски съвет за определяне

на границите на коефициентите за рентабилност,

ефективност и финансова автономност на изискванията към

представените доказателства, особените случаи, методите и

начините за определяне на коефициентите и нетния паричен

поток. В разрешението изрично се посочва условието за

заплащане на текущите задължения, дължат ли се лихви,

какъв е размерът им и как се променят, както и какви са

последиците от неспазването на условията по разрешението.

Непроизнасянето в срок по искането за издаване на

разрешение за отсрочване или разсрочване се счита за

Длъжникът в заявлението си трябва да определи периода

на искането за отсрочване или разсрочване. Съгласно чл. 4,

ал. 7 и чл. 9а, ал. 4, и ал. 5 от ЗМДТ компетентните органи за

отсрочване или разсрочване на публичните общински

вземания за местни данъци и такси са кметът и общинският

съвет в зависимост от размера и срока на искането за

отсрочване или разсрочване за една или повече години.

ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ

Приложимите способи за събиране на местните налози са

регламентирани в дял четвърти на ДОПК, като прилагането

им следва да бъде съобразено с правомощията на

общинската приходна администрация съгласно чл. 4 и чл. 96

от ЗМДТ (установяване, обезпечаване, събиране на местните

данъци и такси се извършва от служители на общинската

администрация по реда на ДОПК). Съобразно тези

нормативни разпоредби общинските органи по приходите

осъществяват събирането на местните налози в процеса на

доброволното изпълнение, а процесът на обезпечаване на

местните данъчни задължения се осъществява от общински

служители със специално възложени функции на публичен

изпълнител в процеса на обезпечаване на публичните

общински вземания по ЗМДТ.

Налагането на обезпечителни мерки е едно от заложените

правомощия на публичния и съдебен изпълнител,

обезпечаването представлява едностранно властническо

правомощие, изразяващо се в забрана за извършване на

разпоредителни действия с притежаваното от страна на

длъжника имущество. Обезпечението като процедура не е

задължително за всички установени и изискуеми данъчни

задължения. То се прилага по преценка на данъчните органи

и се извършва, когато без него ще бъде невъзможно или ще

се затрудни събирането на задълженията по ЗМДТ,

включително когато е разсрочено или отсрочено.

Обезпечителни мерки са:

– Налагане на запор върху вземанията на длъжника от

– Налагане на възбрана върху недвижим имот;

– Налагане на запор върху движими вещи;

– Налагане на запор върху стоки в оборот;

– Налагане на запор върху вземанията на длъжника от

– Налагане на запор върху средства на длъжника в каси;

– Налагане на запор върху ценни книжа и дялове

такси към Община Видин до 2015 г.

Екип:ВидинВест

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder