Обявяват конкурс за две вакантни места в Пътна полиция – Видин

Обявяват конкурс за две вакантни места в Пътна полиция – Видин

От Областна дирекция на МВР-Видин обявяват конкрус за избор на кандидати за заемане на една вакантна щатна бройка за длъжност СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР и една вакантна щатна бройка за длъжност ТЕХНИК, МЕХАНИК /ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА МПС/ за лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР-Видин

Пълният текст на обявата гласи:

ОДМВР- Видин обявява процедура за избор на кандидати за заемане на 1 (една) вакантна щатна бройка за длъжност СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР и 1 (една) вакантна щатна бройка за длъжност ТЕХНИК, МЕХАНИК /ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА МПС/, Лица, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП) в сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР- Видин

Минимални изисквания за длъжността :
Да имат завършено средно образование и професионална квалификация
Минимален професионален стаж: не се изисква
Да са пълнолетни.
Да имат българско гражданство.
Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.
Да не са привлечени като обвиняеми и/или да не са подсъдими за умишлени престъпления от общ характер.
Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да
отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з- 345/25.07.2014г за определяне на медицинските изисквания за работа в МВР.

Да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация, определено по реда на чл. 37 от Закона за защита на класифицираната информация.
ІІ. Основни длъжностни права и задължения:

– За длъжността СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР:

Получава, проверява, обработва и въвежда данни от входящите документи в АИС, съгласно утвърдения технологичен ред;
Изготвя отчети, оперативни и тематични справки от АИС съгласно утвърдения технологичен ред;
Предава и приема пощата по опис, като следи за спазването на изискванията на деловодната дейност;
Следи за правилното функциониране и за изправността на техническите средства, с които работи;
Осигурява защита на класифицираната информация при организацията на документооборота, като спазва изискванията на ЗЗКИ и правилника за неговото прилагане;
Основно месечно възнаграждение за длъжността „системен оператор”- в размер на 471 (четиристотин седемдесет и един) лева за длъжност.
– За длъжността ТЕХНИК, МЕХАНИК /ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА МПС/:

Участва в изпълнението на задачите по регистрацията и техническото състояние на ППС; Извършва идентификация на превозните средства, като сверява номерата на рамата и двигателя и сравнява съответствието на марка, модел, кубатура, мощност, брой места, товароносимост, цвят и други данни, характеризиращи ППС, с тези в представените документи за регистрация;

В рамките на своите правомощия, отговаря за съответствието за извършените от него проверки на техническото състояние и идентификация на превозните средства и съответствието на данните в документите за регистрация и пререгистрация;

Осъществява технически контрол върху превозните средства в предвидените от нормативните актове случаи;

Използва средства за контрол на техническото състояние на ППС и отговаря за качеството на извършените проверки;

Извършва проверка за съответствие на идентификационните признаци на ППС в автоматизираните информационни системи на МВР и удостоверява верността на данните с подпис и персонален печат;

Основно месечно възнаграждение за длъжността „техник,механик (технически контрол на МПС)”- в размер на 471 (четиристотин седемдесет и един) лева за длъжност.

ІІІ. Документи за кандидатстване:

1.Заявление (по образец);

2.Анкетна карта (по образец);

3.Автобиография;

4.Ксерокопие на лична карта;

5.Нотариално заверено копие за диплома за завършено средно образование;

6. Документ за компютърна грамотност

7.Свидетелство за съдимост за работа в МВР.

8.Удостоверяващи документи, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер (от Окръжна и районни прокуратури);

9.Удостоверяващ документ от НСлС, че срещу кандидата няма повдигнато обвинение за престъпление от общ характер.

10.Декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);

11.Декларация, че кандидатът притежава само българско гражданство (по образец);

12.Съгласие по член 43, алинея 2 от Закона за защита на класифицираната информация;

13.Ксерокопие от трудова (служебна, осигурителна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудовият (служебен, осигурителен) стаж;

14.Медицинско свидетелство- образец МВР, от Регионална експертно- лекарска комисия (РЕЛК) при ОДМВР- Видин.

Документите се приемат в „Човешки ресурси” при ОДМВР- Видин, ул.„Цар Симеон Велики” № 87 от 15.08.2016 г. до 19.08.2016 г. включително от 14.00 до 17.00 часа. Телефон за връзка: 094 694 444.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder