Топ вести
Приеха бюджетът на Община Вършец за 2019 година

Приеха бюджетът на Община Вършец за 2019 година

Близо 8 милиона лева е бюджетът на община Вършец за 2019 година. Общият размер на бюджета на община Вършец по приходната и разходната му част е в размер на 7 857 000 лв., в т.ч.за местни дейности – 3 828 454 лв. и за делегирани от държавата дейности – 4 028 546 лв.
Важно е да се отбележи, че през 2019 г. не се предвижда увеличаване на таксата за битови отпадъци за жителите на общината.

Инвестиционната програма на общината за 2019 г. е доста амбициозна и е на стойност 1 146 885 лв. Очаква се средствата по проектите, за които местната управа сключи договори и ще изпълнява през 2019 г. по европейски програми да са в размер на 6 млн. лв.

Заседателите приеха за сведение отчета на кмета на община Вършец за изпълнение на решенията на общинския съвет за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. и за отчет за дейността на местния сенат и неговите комисии за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

На заседанието бяха приети програма за развитие на туризма в община Вършец за 2019 г., културен календар по месеци и дейности на община Вършец за 2019 г., „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г. на община Вършец” .
Определен размера на финансиране през 2019 година на спортните клубове, туристическите дружества и сдруженията с нестопанска цел, регистрирани на територията на община Вършец.

За спортните клубове и туристическите дружества от бюджета на общината са заделени 10 000 лева за първото полугодие, а за пенсионерските клубове и организациите с нестопанска цел за 2019 година са утвърдени – 7 091 лева (без пенсионерските клубове в кв. Заножене и с. Драганица, които са в процес на пререгистрация).

Общинските съветници приеха „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.” на община Вършец. Бе взето решение относно определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на кметства в община Вършец, в размер на 750 лева.

Съветниците утвърдиха разходите на Местната комисия по чл.8,ал.2 от ЗУПГМЖСВ за календарната 2018 г. – за възнаграждения на членовете на комисията: по 130 лева на член или обща сума от 650 лв.

От съветниците е приет и план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на община Вършец. Съветниците приеха решение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на община Вършец и в наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вършец /по чл. 9 от ЗМДТ/.

Утвърдено е и задание за изработване на общ устройствен план на община Вършец (ОУПО) и откриване на процедура по възлагане на изработване на ОУПО на община Вършец по реда на ЗОП.

Общинският съвет взе решение за изключване от списъка с имоти, предоставени за ползване от общинско предприятие „Общински дейности и туризъм – Вършец“ на поземлен имот с идентификатор 129610.422.5 по КК и КР на Вършец от 2008 г. Бяха предоставени имоти от общинския поземлен фонд по реда на чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Изказвания, питания, становища и предложения бяха останалите точки в дневния ред на заседанието.

Източник: www.medianews.bg

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder