Топ вести
20.05.2024 - Министърът на туризма Евтим Милошев на посещение в област Видин
20.05.2024 - Отбелязваме 20 май – Световния ден на пчелите
20.05.2024 - За пета поредна година Видин ще е домакин на младежкия Summer Vibes Festival
20.05.2024 - Жител на кв. „Изток“ във Вършец е задържан за нанасяне на телесна повреда
20.05.2024 - Младеж катастрофира след Арчар в посока Монтана
19.05.2024 - Кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков поздрави Богомил Петров по повод 60 години от постигането му на световен рекорд по вдигане на тежести
19.05.2024 - Община Видин бе домакин на втория кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене „Младежта за безопасност на движението“
19.05.2024 - Събитие на тема Амбициозната зелена сделка на Европейския съюз се проведе във Видин
19.05.2024 - Църковна камбана за пръв път прозвуча в село Крапчене
16.05.2024 - 10 смартфона с до 300 лева отстъпка от Yettel до края на май  
Заседание на Общински съвет Монтана – Дневен ред

Заседание на Общински съвет Монтана – Дневен ред

На 28 март 2019 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет – Монтана при следния дневен ред:

1. 08-01-81/15.03.2019 год. Докладна записка от инж. Диман Георгиев – За кмет на Община Монтана, относно предоставяне за безвъзмездно управление недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ детска градина в с. Благово, община Монтана за нуждите на проект, финансиран от Транснационална програма Дунав за развитие на медико-социални дейности.
2. 08-01-76/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Монтана в полза на Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по предстоящ договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.
3. 08-01-77/13.03.2019 год. Докладна записка от инж. Диман Георгиев – За кмет на Община Монтана, относно предоставяне на части от общински поземлени имоти за временно поставяне на табели за извършване на информационна дейност по проект “Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион”, проектен код: 15.2.1.077, системен код: ROBG-34, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.
4. 08-01-74/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно Бюджетна прогноза за периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
5. 08-01-75/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна в списъка за пътуващите специалисти от населените места на община Монтана приет, като част от решението за бюджета за 2019г.- точка 14
6. 08-01-51/14.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана.
7. 08-01-80/14.03.2019 год. Докладна записка от инж. Диман Георгиев – За кмет на Община Монтана, относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Монтана за 2019 г.
8. 08-01-66/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Общински пазар” ЕООД гр. Монтана.
9. 08-01-67/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Център по дентална медицина” ЕООД гр. Монтана.
10. 08-01-68/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Регионално депо за отпадъци-Монтана” ЕООД гр. Монтана.
11. 08-01-52/15.02.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно промяна на Наредбата за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества.
12. 08-01-61/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти 701.2 и 701.86 по плана на новообразуваните имоти на местност Бърдото-Конички дол, землище с. Долна Вереница, община Монтана, код по ЕКАТТЕ 22040 за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство”.
13. 08-01-62/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 670.643 по плана на новообразуваните имоти на местност Парта, землищата на гр. Монтана и с. Долна Вереница, община Монтана, код по ЕКАТТЕ 22040 за промяна на предназначението на земеделска земя в „За жилищно строителство”.
14. 08-01-63/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.170.659 по кадастралната карта (КК) на гр. Монтана, местност Парта за промяна на предназначението на земеделска земя в „За вилно строителство”.
15. 08-01-64/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно отчет за изпълнение на мероприятията от Общинската Програма за управление на дейностите с отпадъци през 2018 г.
16. 08-01-65/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно възлагане на експлоатацията и стопанисването на изградена инфраструктура – компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на община Чипровци и община Георги Дамяново, област Монтана
17. 08-01-69/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1(едно) помещение с площ 28.80 кв. м. – стая №1 на VІ-тия етаж в сграда, находяща се на бул. „Христо Ботев“№67 гр. Монтана, за срок от 5 (пет) години на Агенция по заетостта за осъществяване дейността на дирекция „Регионална служба по заетостта” – Монтана.
18. 08-01-70/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение от 120.00 кв.м на V-ти етаж в сграда на бул. „Христо Ботев” №67 гр. Монтана, за срок от 5(пет) години на Регионален исторически музей – Монтана.
19. 08-01-71/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изграждане на ограда на УПИ ІV в кв. 152 по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
20. 08-01-72/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ V, кв. 174 и част от бул. „Христо Ботев” (част от улично пространство с ОТ 1508-1509), по действащия подробен устройствен план на гр. Монтана.
21. 08-01-73/12.03.2019 год. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на общинско жилище на наемател.
22. 08-01-78/13.03.2019 год. Докладна записка от инж. Диман Георгиев – За кмет на Община Монтана, относно брой и разпределение на общинските жилища за 2019 г.
23. 08-01-79/13.03.2019 год. Докладна записка от инж. Диман Георгиев – За кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) І от кв. 25, по действащия подробен устройствен план на с. Вирове, община Монтана.
24. Питания

Източник: montana-dnes.com

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder