Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Проект на Правилник за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

Правилникът за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика се приема на основание чл.10 , ал. 1 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.

С Правилника се уреждат условията и редът за вписване в и заличаване от Регистъра на социалните предприятия. Регистърът на социалните предприятия се създава, води и поддържа в Министерството на труда и социалната политика  като единен национален административен регистър. Информацията в Регистъра на социалните предприятия се съхранява в информационна система, която поддържа национална база данни. За целите на изпълнение на правилника информационната система се свързва по електронен път, съгласно Закона за електронното управление за автоматичен обмен на данни с Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ и Средата за междурегистров обмен (RegIX).

С Правилника се уреждат още  и условията и редът за отпускане на средства за обучение за повишаване на професионалната квалификация на лицата по чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, наети от социални предприятия клас А+, под формата на схеми за минимална помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.)

За повече информация, мнения и становища посетете Портала за обществени консултации.

Източник: www.ngobg.info

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder