Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2018 – задължения и срокове

Годишно отчитане на ЮЛНЦ за 2018 – задължения и срокове

I. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

Всички предприятия с нестопанска цел, в това число сдружения, фондации и народни читалища, независимо дали са в обществена или в частна полза, са длъжни да подадат годишен отчет за дейността си през 2018 г. Представянето на годишния отчет в Националния статистически институт се извършва задължително и в срок до 1 април 2019 г.

Как и къде се подава Годишен отчет за дейността (ГОД) за 2018 г.?

  • По електронен път (online) – чрез Информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ, като за целта е необходим квалифициран електронен подпис. Подаването на ГОД онлайн следва да е приключило преди подаване на Годишната данъчна декларация (ако има такава) в НАП (вижте точка II).
  • На гише или по пощата – сдруженията, фондациите и народните читалища, които нямат основание да подават годишна данъчна декларация за 2018 година в НАП* (вижте точка II), са длъжни да подадат хартиения формуляр на годишния си отчет за дейността (ГОД) за 2018 година само в съответния отдел „Статистически изследвания“ на НСИ или по пощата с обратна разписка към Териториалните статистически бюра на НСИ.

Ако през 2018 г. Вашето сдружение, фондация или читалище е извършвало стопанска дейност, то в този случай имате задължението да подадете Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2018 г. пред Националната агенция за приходите (НАП). Годишната данъчна декларация (ГДД) може да подадете единствено по електронен път чрез електронен подпис на представляващия или на упълномощеното от него лице. В декларацията към НАП сте длъжни да запишете номера на Годишния отчет за дейността, който трябва предварително да сте подали в отдел „Статистически изследвания“ на НСИ. Ако пращате ГОД по пощата с обратна разписка до отдел „Статистически изследвания“ на НСИ, уверете се, че ще узнаете входящия номер навреме, за да можете да подадете ГДД в срок до 01.04.2019 г.

Важно!

ДЕКЛАРАЦИЯ за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2018 година

Всички предприятия с нестопанска цел, които са осъществявали дейност през отчетната 2018 г., но приходите и разходите за дейността им са били под 500 лева ИЛИ не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство (ЗСч) през 2018 година, задължително подават Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лева и за предприятия без дейност през 2018 година(Декларацията).

Декларацията се подава в срок до 01 април 2019 г. по един от следните начини:

Юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации, читалища), регистрирани през 2018 г., задължително подават Годишен отчет за дейността, съответно Декларация за приходи и разходи под 500 лв. или за липса на дейност за 2018 г. Периодът, за който ще се отнася отчетът, съответно декларацията, ще бъде от  деня на регистрацията до края на календарната година – 31 декември 2018 г.

Санкции: Неизпълнението на задълженията за представяне на ГОД или на Декларацията в срок пред НСИ се санкционира с парична санкция от 200 лв. до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 лв. до 6 000 лв. (чл. 52, ал. 2 от Закона за статистиката.) Неизпълнението на задълженията за подаване на ГОД пред НСИ се санкционира по чл. 276 от ЗКПО и чл. 52 от Закона за статистиката.

За повече информация – вижте на сайта на Националния статистически институт.

II. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище) – независимо дали е в обществена или в частна полза – което е осъществявало стопанска дейност и/или е получавало приходи от наем на движимо или недвижимо имущество, както и ако е извършвало социални и/или облагаеми представителни разходи през 2018 г., е длъжно да подаде пред Националната агенция за приходите (НАП)  ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ГДД) по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2018 г. в срок до 1 април 2019 г.


Годишна данъчна декларация и Годишен отчет за дейността не подават ЮЛНЦ, които през 2018 г. не саосъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството. Годишна данъчна декларация се подава, когато за данъчния период, през който не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задължено лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.

Кой, как и къде подава ГДД?

  • ГДД се подава  от упълномощения представител на ЮЛНЦ  само по електронен път (с електронен подпис) в НАП.

Образец на ГДД по чл. 92 от ЗКПО

За повече информация и специфични казуси може да се обърнете към специалистите от НАП на телефон: 0700 18 700 или да прочетете на сайта на НАП, както и в Системата „Въпроси и отговори“ на НАП.

Санкции: За неподаване в срок на Годишна данъчна декларация в НАП съгласно ЗКПО се налага санкция на ЮЛНЦ от 500 лв. до 2 000 лв. При повторно нарушение санкцията може да нарасне от 1 500 лв. до 5 000 лв. ЮЛНЦ.

III. ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

Всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище) – независимо дали е в обществена или в частна полза – е длъжно да обяви  Годишния си финансов отчет за 2018 г. и Годишния си доклад за дейността (само за ЮЛНЦ в обществена полза) в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията в срок до 01 юли 2019 г.

ВАЖНО ЗА НЕПРЕРЕГИСТРИРАНИТЕ ЮЛНЦ!

Ако юридическото лице с нестопанска цел – независимо дали е в частна или в обществена полза – не се е пререгистрирало в Регистъра на ЮЛНЦ до 31 май 2019 г., то това ЮЛНЦ ще бъде задължено да обяви Годишния си финансов отчет за 2018 г., съответно и Годишния доклад за дейността (ако е в обществена полза) за 2018 г. в икономическо издание или в интернет в срок до – 01 юли 2019 г.! В този случай организацията е задължена и да осигури свободен безплатен достъп до публикувания отчет и доклад и при поискване – да посочи мястото, където те са публикувани.

Какво се подава в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията?

– Заявление за обявяване на годишен финансов отчет Г2 (по образец) и приложенията към него;

– Годишен доклад за дейността (ГДД) по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ – само за ЮЛНЦ в обществена полза;

– Годишен финансов отчет (ГФО), включително заверен, ако организацията подлежи на независим финансов одит;

– Заверени копия на ГДД и ГФО, в които личните данни са заличени;

– Документи, удостоверяващи приемането на ГФО и ГДД от компетентния за това орган на ЮЛНЦ по надлежния ред съгласно неговите устройствени документи (процедура за редовно свикване, провеждане, гласуване);

– Декларация за истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (по образец), подписана от заявителя;

– Документ за платена държавна такса (40 лв. – на хартиен носител, и 20 лв. – по електронен път)

Образци на заявлението Г2 и декларацията за истинност по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ

Банкова сметка на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

Кой и как обявява ГДД и ГФО за 2018 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ?

  • Законно представляващият организацията или адвокат с изрично пълномощно, или счетоводителят, който е съставил Годишния финансов отчет, може да заяви за обявяване ГДД и ГФО (само те могат да бъдат заявители);
  • По електронен път (чрез електронните услуги на Регистъра на ЮЛНЦ) – с електронния подпис на заявителя;
  • На хартиен носител (на гише във всеки териториален офис на АВ в страната) – лично от заявителя или от упълномощено от него лице;

ВАЖНО!

ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през отчетния период, трябва да декларират това обстоятелство в срок до 01 април 2019, като Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ чрез отделно Заявление № Г3 (по образец). Заявители могат да бъдат лицата, представляващи търговеца или ЮЛНЦ, адвокат, прокурист и друго лице в предвидените от закона случаи (синдик, ликвидатор и т.н.), но не и съставителят на годишния финансов отчет.

За подаване на Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството не се дължи такса.

ВАЖНО ЗА НЕПРЕРЕГИСТРИРАНИТЕ ЮЛНЦ!
>> Законът за счетоводството не урежда изрично  специални правила за ЮЛНЦ, които не са се пререгистрирали до 31 март 2019 г. и които не са осъществявали дейност през 2018 г. Ние препоръчваме на тези ЮЛНЦ в срок до 31 март 2019 г. да публикуват Декларацията по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството  в икономическо издание или в интернет, както и да осигурят свободен безплатен достъп до публикуваната декларация и при поискване – да посочват мястото, където са я публикували.

Санкции: Неизпълнението на задълженията за подаване на ГДД и ГФО от ЮЛНЦ в обществена и в частна полза, се санкционира с парична санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в двоен размер (чл. 72 от ЗСч).

Източник: www.ngobg.info

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder