Временни противоепидемични мерки са въведени в област Велико Търново до 29 март

Временни противоепидемични мерки са въведени в област Велико Търново до 29 март

Забранява се провеждането на масови обществени мероприятия на закрито и открито – празненства, панаири, събори, фестивали на територията на общините в областта.

На пазари и тържища се осигурява физическа дистанция от 1,5 м. между сергии, маси и щандове, създава се организация за еднопосочно движение и предотвратяване на струпвания на гражданите, извършва се дезинфекция на търговските площи и се спазват задължително въведените досега противоепидемични мерки.

Препоръчва се на общините да преустановят дейността в присъствена форма на школи и самодейни състави от танцовото и музикално изкуство, които са на общинска издръжка и по възможност да преминат на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за личностно развитие за учениците от пети до дванадесети клас в град Свищов. За останалите населени места от област Велико Търново, при увеличаване на заболяемостта от COVID-19 в училищата, директорите незабавно инициират преминаването на обучението в електронна среда, съгласно и при условията на Заповед №РД-09-3159/11.11.2020 г. на министъра на образованието и науката (МОН)

Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и др., организирани от училищата за всички възрастови групи. Изключение от забраната се допуска за

– провеждането на занимални (дейности по самоподготовка) за учениците от първи до четвърти клас;
– провеждането на състезания и олимпиади от календара на МОН.

Присъствените учебни занятия на учениците от първи до четвърти клас, занималните, олимпиадите и състезанията се провеждат при спазване на Насоки за работа на системата на предучилищното и училищно образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19

Допуска се провеждането на присъствени занятия в езикови центрове, образователни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра.

Препоръчва се на кметовете на общините в област Велико Търново да направят мотивирано предложение до министъра на образованието за издаване на заповед в изпълнение на §1, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредба за допълнение на Наредба №5/2006 г. за предучилищното образование, а именно „през учебната 2020/2021 г. децата записани на задължително предучилищно образование в детска градина/училище в област, попадаща в червената зона, съобразно критериите на министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя, след писмено уведомяване на директора“ и издадена заповед от министъра на образованието.

Не се допускат посещения на малолетни и непълнолетни лица без придружител – родител или настойник, в заведенията за обществено хранене, (ресторанти, питейни заведения, кафе – сладкарници) и в търговските центрове, вкл. и такива от тип МОЛ.

В заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, питейни заведения, кафе – сладкарници) се осигурява физическа дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 (шест) човека на една маса.

Собствениците на търговските комплекси и големите търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки задължително осигуряват: пропускателен режим, съобразен с капацитета и търговската площ на обекта, като не се допускат повече от 1 човек на 3 кв. метра, недопускане на струпване на касите и спазване на задължителна дистанция от 1,5 м, недопускане на територията на обекта без защитна маска за лице и извършване на учестена дезинфекция.

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, предоставящи услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не се допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder