ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

 

На основание чл.81а от Закона за държавния служител, чл. 66, ал. 4  от  НПКПМДСл и заповед № -09-81/24.03.2021 г. на директора на АДФИ

 

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО МОБИЛНОСТ:

 

За една длъжност „старши финансов инспектор“ в Трети отдел с място на работа ИРМ гр. Видин на дирекция „Инспекционна дейност“ /ИД/ при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) за заемане по реда на чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл.

  1. Кандидатите за участие в подбора за заемане на определената длъжност да отговарят на следните минимални и специфични изисквания:

–  да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

– да имат придобита образователно-квалификационна степен “магистър” по специалностите от професионално направление „Икономика“ или от професионално направление „Право“, с придобита правоспособност;

–  2 г. професионален опит, съгласно КДА и /или присъден най-малко IV младши ранг;

–    експертно ниво 5 съгласно КДА.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

–  компютърни умения – MS Office,  правно – информационни приложения / продукти

 

  1. Информация за длъжността:

Извършва финансови инспекции в съответствие с разпоредбите на ЗДФИ и ППЗДФИ, с цел защита на публичните финансови интереси и проверки по реда на чл. 238, ал. 4 от ЗОП.

Основна заплата за длъжността – 1457 лв. (средна).

* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия подбора кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

     III.   Кандидатите за участие в подбора да представят следните документи:

3.1. Писмено заявление (свободен текст) за участие в процедурата за заемане на длъжността при условията и по реда на чл. 81а от Закона за държавния служител;

3.2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

3.3. Допълнителна квалификация, ако има такава;

3.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

3.5. Декларация за съхранение и обработване на лични данни;

3.6. Автобиография.

  1. Документи за участие в подбора могат да се подават най-късно в срок до 07.04.2021 г. включително по един от следните начини:

– по ел. поща на адрес: hr@adfi.minfin.bg

–  на адрес: АДФИ, гр. София, ул. „Леге“ № 2, отдел „Управление на човешките ресурси и административни дейности“

– лице за контакт: Ж. Анастасова, тел. 02/9859 5154,  А. Бурова, тел. 02/5859 5136,

П. Коритарова, тел. 02/9859 5140.

 

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder