Общински съвет-Видин прие няколко решения във връзка с проекти които Общината изпълнява

Общински съвет-Видин прие няколко решения във връзка с проекти които Общината изпълнява

Общинските съветници във Видин приеха няколко решения във връзка с проекти, които Общината изпълнява на днешното си редовно заседание.

Те дадоха съгласие за захранване на банкова валутна сметка на Община Видин по проект „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите” с реф. №СВ007.2.13.077, финансиран по ПРОГРАМА INTERREG – IPA CBC за трансгранично сътрудничество България – Сърбия за програмния период 2014-2020 г.

Одобрено беше и Община Видин да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство”, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Общината има намерение да кандидатства за изграждане на дигитален център, като си партнира с Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ и Сдружение „Видински фонд „Читалища“, което ще даде възможност за дигитализиране на фондовете на тези културни оператори и ще се изгради капацитет за дигитализация с регионален характер, стана ясно по време на сесията.

Приети бяха „Програма за намаляване на нивата на фини прахови частици и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на Община Видин“ и План за действие към нея за периода 2021 – 2025 година. Мерките, които ще бъдат изпълнявани в този период, включват машинно метене и миене на уличната мрежа на града и на по-големите населени места на общината; закупуване на съвременна почистваща техника, включително за миене и третиране с антиоледеняващи средства; ежегодно изграждане на нова и/или подмяна на съществуваща пътна инфраструктура. Ще се насърчава и подпомага реализирането на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради, както и за намаляване използването на уреди за отопление на твърдо гориво.

Предвиждат се и дейности по озеленяване на обществени пространства, както и създаване на зелен пояс около града.

Общинският съвет прие нова Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Видин.
С нея се цели създаване на ред и условия за екологосъобразно управление на отпадъците на територията на общината; осигуряване на по-добри условия на живот, чиста околна среда, незамърсяване на водите, почвата и въздуха; целесъобразно и законосъобразно управление на различни видове потоци отпадъци (битови, опасни отпадъци от бита, биоотпадъци, строителни отпадъци и др.). С Наредбата се регулира изхвърлянето, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците на подходящите места чрез новите услуги, които Общината предлага, както и въвеждането на по-строг контрол, по-високи глоби и санкции за извършващите нарушения.

Обсъден бе и проект на нова Наредба за организация на движението на територията на община Видин.
След дълги дебати и недоволства от страна на опозицията, бяха отправени конкретни предложения от общинските съветници, и поради тази причина в окончателния си вид Наредбата ще бъде гласувана на следващо заседание на Общинския съвет.

​В рамките на заседанието бяха приети още: отчет на кмета за изпълнение на решенията на Общински съвет – Видин, взети с протоколи от проведени заседания за периода 11 ноември 2019 година до 30 декември 2019 година и от 21 януари 2020 година до 30 декември 2020 година; годишен отчет за 2020 г. на Програмата за управление на Община Видин 2019-2023 г., както и финален доклад-отчет за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Видин 2014-2020 г.

Взети бяха решения за провеждане на търгове за продажба на общински имоти, както и за отдаване под наем на терен в Крайдунавския парк, за разполагане на мобилно съоръжение за осъществяване на търговска дейност.

Разгледани бяха и предложения във връзка с изработване или изменение на подробни устройствени планове.

​Общинските съветници утвърдиха критерии за подбор на студенти, записани в първи курс на Русенския университет „Ангел Кънчев”, Филиал Видин, които да получат финансова помощ от Община Видин за изплащане на семестриална такса за първия семестър на академичната 2021/2022 година.


Снимки:Община Видин

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder