БСП напусна залата на Общинския съвет във Видин, въпреки това се събра кворум и се проведе извънредното заседание

БСП напусна залата на Общинския съвет във Видин, въпреки това се събра кворум и се проведе извънредното заседание

Извънредното заседание на Общинския съвет във Видин днес започна с противоречия.

Първата точка в дневния ред бе за актуализацията на Бюджета на Община Видин и Промяна на Поименен списък за капиталови разходи през 2021 година.

Именно тази точка предизвика бурни реакции от страна на опозицията. От 33-ма съветници в залата присъстваха 20, но не за дълго!
Цецо Иванов заяви в началото на заседанието, че няма да присъства, тъй като по думите му не може да се приеме актуализация на бюджета на извънредна сесия и, че тя е в нарушение на закона. След което напусна залата. Общинският съветник Людмил Димитров от групата на БСП заяви, че е абсурдно да се дават пари за ремонт на общински жилища, след 2 месеца от изтичането на гаранцията от фирмата изпълнител. А според лидера на БСП-Видин Димитър Велков не всички от разглежданите 23 точки са извънреден случай, също така няма яснота за актуализацията на бюджета и е недопустимо да се гласува по този начин, след това групата демонстративно напусна залата на Общинския съвет.

Въпреки, че 5-ма депутати напуснаха залата, заради други появили се по-късно успя да се събере кворум и да започне сесията.
Заради упреците за неяснота по точка първа, председателя на общинския съвет Генади Велков обясни, че актуализацията на бюджета на община Видин, се налага заради ремонта на покрива на социалните жилища, тъй като това е дълъг процес. След което се даде думата на Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията“ в Община Видин да обясни с подробности за актуализация на бюджета.

Той разясни, че заради постъпили приходи от продажби на нефинансови активи към 30.06.21г. са постъпили 248 хил. 264 лв., които не са заложени в началния план по бюджета на Община Видин, се налага да се актуализира бюджета.

-постъпили са приходи от продажби на сгради – 76 хил. 523 лв.
-приходи от продажби на земи – 171 хил. 741 лв.

„Поради гореспоменатото се налага допълнение и промяна на поименния списък на капиталовите разходи на Община Видин за 2021г.“, съобщи г-ин Лилов.
Той уточни, че се създава нов обект – основен ремонт покриви на общински жилища в ж.к. „Гео Милев“ и ж.к. „Строител“ на стойност 185 хил. 810 лв.
За сметка на това отпада обект от основния списък. Отпадат предвидените за ремонт 3 броя халета за нуждите на общинското предприятие по чистота в складовата база на Община Видин, за които са били планувани ремонт на покриви и хидроизолации. Те отпадат, тъй като се предвижда преместване на цялата база на друго място. На тяхно място се създава нов обект, който има нужда от ремонт на бившите социални жилища, които вече са общински. Предишната предвидена сума за ремонт на тези жилища е била 10 хил. и 800 лв. а сега се добавят още 175 хил. и 10 лв.
Друг обект, който се планира от постъпилите приходи е закупуване на вишка, която е необходима за звеното за подмяна на уличното осветление на стойност 36 хил. лева. Третият обект, който е планиран е изграждане на детска площадка в парк „Владикина бахча“ за 10 хил. и 800лв. и поседният обект е изграждане на детска площадка – стена за катерене в Крайдунавския парк на стойност 36 хил. лева.

Това са 4-те основни промени заради които се налага актуализацията на бюджета.

В край на сметка предложението за актуализацията на бюджета беше прието със 17 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“.

Второто предложение също беше прието за безвъзмездно прехвърляне на материални запаси и активи на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ към Община Видин.
Светла Ангелова, началник отдел „Екология“ поясни, че това е процедурен въпрос. Материали и консумативи на бившите звена „Чистота“ и „Строителни дейности“ се предоставят за управление на новосформираното предприятие.

Трета точка в дневния ред бе за захранване на банкова извънбюджетна сметка по проект „Патронажна грижа + “ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID – 19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката, процедура за изпълнение на процедура „Патронажна грижа +“.
Зам. кметът Борислава Борисова обясни, че проектът има нужда от временно финансиране от Община Видин, докато бенефицират разходите. „Практика е в Община Видин, когато имаме разплащане на заплати, както е в случая – на социални асистенти и здравни експерти, да си помагаме чрез заем от Общината, а парите да бъдат върнати в рамките на разумен срок“.
Предложението беше прието.

Общо 11 точки от дневния ред се отнасяха за включване на учебните и детски заведения в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година.

Всички останали предложения също бяха приети, с изключение на последното – за упълномощаване на представител на Община Видин за участие в заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин. Причината бе липсата на кворум.
Общо 23 точки разискваха местните депутати.

Снимки:В.В.

Очаквайте подробности…

ЕКИП:ВИДИН ВЕСТ

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder