“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД, ГР. ВИДИН

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД, ГР. ВИДИН

Успешно продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин.
Срокът за реализация на проекта е до 31.12.2023г.
В резултат на изпълнението на проекта ВИК дружеството ще постигне разширяване и подобряване на ВиК структурата във връзка с питейните и отпадъчните води, в съответствие със законодателството на ЕС и на Република България.

Вече има публикувани решения за избор на изпълнител за последните две обявени обществени поръчки, за които предстои да бъдат сключени договори.

За обществена поръчка с предмет „Внедряване на допълнителни модули към интегрирана географска информационна система (ГИС)“ , информацията е публикувана на 17 декември 2021 г. в платформата за електронни обществени поръчки https://app.eop.bg.

Избран изпълнител за обществената поръчка е фирма „ПРОТОК” Д.О.О. Предстоящите дейности заложени за изпълнение на обществената поръчка са:
Дейност 1: Анализ на данните на действащата географска информационна система.
Дейност 2: Внедряване на софтуерните приложения в тестова среда.
Дейност 3: Тестване на новите модули за съвместимост с действащата ГИС.
Дейност 4: Одобрение и приемане на софтуера с приемо-предавателен протокол.
Дейност 5: Обучение на служителите за работа с новите модули.

Тяхното реализиране ще даде възможност за:
– Използване на пълната функционалност и възможности на Географската информационна система за подобряване на работата на служителите във ВиК Видин;
– Увеличаване ефективността на процеса на управление на авариите и намаляване на загубите на вода;
– Съкращаване на сроковете за административното обслужване на клиентите;
– Правилно планиране и следене на разходите за реконструкции и ново строителство.

За обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции“ за Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин“, информацията е публикувана на 12 януари 2022 г. в профила на купувача на сайта на ВиК Видин https://vik-vidin.com/?p=10507

Има издадено решение за избор на изпълнител за Обособена позиция 2 – Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън” до гр. Видин на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции.
Общата дължина на трасето, предвидена за реконструкция е 14 521 м.

Реализирането на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин“ цели:
-Подобряване качеството на живот на населението и повишава нивото на предоставяните услуги.
-Намаляване на водните загуби и оптимизация на експлоатационните разходи на ВиК операторите.
-Намаляване на риска от замърсяване на водни басейни чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване.
-Намаляване на риска от замърсяване на подземни води чрез увеличаване на ефективността при събирането на отпадъчни води, отвеждане и пречистване.
-Изготвяне на стратегия за обезвреждане на утайки от пречистване на отпадъчни води.
-Подобряване на екосистемите и биоразнообразието в ареала на водните басейни и подземните водни басейни.
-Постигането на баланс между потребностите, свързани със защитата на околната среда и общественото здраве, както и на изискванията за устойчиво развитие в България;
-По-добро функциониране и управление на елементите на водоснабдителната система – технически намаляват загубите на вода в разпределителната мрежа до 25% през 2048 г. за агломерациите, в които ще се извършват инвестициите.
-Опазване на околната среда и на водните екосистеми;
-В процеса на осъществяване на инвестицията ще се открият нови работни места, които ще допринесат за намаляване на безработицата в региона, която е с едни от най-високите показатели за цялата страна.
С изпълнението на проекта ще се елиминират участъците с обратни наклони, което ще повиши проводимостта на колектора. Ще се избегне образуването на утайки в колектора и намали и инфилтрацията на подпочвени води.

Общата стойност на проекта е в размер на 23 653 635,80 лв., от които 15 246 929,81 лв., са предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на Вик инфраструктура“, 2 690 634,66 лв. национално съфинансиране и 5 716 071,33 лв. – собствено финансиране от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ EООД.
Подробна информация за етапите на реализиране на проекта е публикувана на сайта на ВиК Видин: www.vik-vidin.com, секция ЕВРОПРОЕКТИ.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder