Трета покана за подаване на заявления за подмяна на отоплителни уреди

Трета покана за подаване на заявления за подмяна на отоплителни уреди

От 13 март започва приемът на заявления

Във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“, наличният финансов ресурс по проекта дава възможност да бъдат подменени отоплителните уреди в още домакинства в Общината, което е причина и за обявяването на трета покана. От 13 март (понеделник) гражданите, които желаят да подменят отоплителните си уреди на дърва и въглища с екологични алтернативни устройства, използващи като гориво електричество, пелети или втечнен газ, могат да подават заявления. Срокът за кандидатстване е до 24 март, като документи ще се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч. в Центъра за административно обслужване на гражданите, който се намира в сградата на общинската администрация на пл. „Бдинци“ №2.

С реализиране на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“ се изпълнява неговата главна цел – намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление, които са един от основните източници на замърсяване на въздуха. Това ще доведе не само до по-комфортен живот и подобряване на здравето на гражданите, но е и стъпка към възпитанието на хората по отношение на екологичната култура и опазването на природата.

Всеки кандидат трябва да заяви съгласие безвъзмездно да предаде стария си отоплителен уред, в случай че бъде одобрен за получаване на ново екологично устройство. Единственото изключение е в случаите, когато имотът се отоплява чрез отворена и зидана камина на дърва и въглища, като това се удостоверява чрез констативен протокол.

На интернет страницата на Община Видин, в раздел „На фокус“, е публикувана пълната информация, необходима на гражданите във връзка с кандидатстването – образци на всички документи (заявление, декларации, пълномощно и др.), ориентировъчна таблица, от която може да се прецени какъв е най-подходящият отоплителен уред съгласно характеристиките на съответния имот, както и поканата, насоките за кандидатстване и образец на договор, който ще е необходим на по-късен етап:

https://vidin.bg/wps/portal/vidin-municipality/municipality/municipality-characteristics/citizens-info/projects/executed-projects/okolna-sreda/performance8

Обръщаме внимание, че към заявлението трябва да е приложено копие от нотариалния акт или друг документ, удостоверяващ собствеността или съсобствеността върху имота. Към момента на подаване на документите, кандидатът трябва да е заплатил дължимите за 2022 година местни данъци и такси. Заявленията се подават лично или чрез упълномощено лице само в Центъра за административно обслужване в Община Видин. Ако кандидат е подал заявление в рамките на предходна покана и то е било одобрено, той не следва да подава документи по новия прием, защото те няма да бъдат разглеждани. По настоящата покана може да се кандидатства за подмяна на отоплителни уреди само в един имот, който е собственост/съсобственост на кандидата.

Във фоайето пред Информационния център ще има служители на Общината, които ще оказват съдействие на желаещите да кандидатстват. Още при самото подаване на документите ще бъде направена първоначална проверка за пълнотата им. Впоследствие ще бъде извършена и подробна проверка и направени обходи на място в домакинствата. При установени пропуски гражданите ще получат възможност в рамките на определен срок да ги отстранят.

Получените заявления ще бъдат разгледани за съответствие с изискванията и ще бъде направено класиране. То ще се извърши чрез приоритизиране по показатели, съчетаващи екологични, социални, технически и икономически критерии, като максималният брой точки от всички критерии е 30. В случай че кандидати съберат равен брой точки, предимство в крайното класиране ще имат тези с по-голям брой точки по критерий 1. При всяко ново равенство по съответния критерий, по-високо в крайното подреждане се класира кандидатът с по-голям брой точки по следващия пореден критерий. При равенство по всички критерии предимство има кандидатът с предишен входящ номер, тоест подалият пръв документите си.

При първата и втората покана наличният по проекта финансов ресурс е позволил да бъдат одобрени всички кандидати, отговарящи на изискванията, така че реално не се е наложило да се прилагат критериите. Оставащият финансов ресурс и направените анализи показват, че при сегашната трета покана ще има възможност да се одобрят значително по-малък брой заявления, така че ще е решаващ броят точки, получени от съответния кандидат.

След извършване на класирането и обявяването на резултатите, се пристъпва към сключването на договор с одобрените кандидати.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder