Народното събрание прие на първо четене промени в данъчните закони

Народното събрание прие на първо четене промени в данъчните закони

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за данък върху добавената стойност, в Закона за корпоративното подоходно облагане, в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за местните данъци и такси.

С промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) се въвежда мярката получателят по доставка да не заплаща стойността на същата, когато доставчикът не издаде касова бележка. С гласуваните на първо четене текстове се запазва нулевата ставка ДДС за хляб и брашно и намалената 9-процентна ставка ДДС за ресторантьорите.

Разпоредбите предвиждат удължаване до 30 юни 2024 г. на срока за прилагане на нулева ставка на данъка за доставката на хляб и брашно, и удължаване до 31 декември 2024 г. на срока за прилагане на намалена ставка на ДДС за ресторантьорски и кетъринг услуги.

В доклада на водещата Комисия по бюджет и финанси се посочва, че с текстовете се въвежда нов праг за регистрация в размер на 166 000 лв., с което се цели създаването на съвременен и опростен режим за малките предприятия в съответствие с директива на Европейския съюз.

Многонационалните и големите национални групи предприятия ще се облагат с допълнителен данък и/или с национален допълнителен данък, прие на първо четене парламентът. Народното събрание одобри на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се въвеждат правилата на европейска директива за осигуряване на минимално ефективно данъчно облагане на големи многонационални групи предприятия и големи изцяло национални групи, опериращи на единния пазар, чрез първично и вторично облагане с допълнителен данък. Едновременно с това, се въвежда и национален допълнителен данък, с който да се облагат съставните образувания на една многонационална група предприятия, които се намират в България, или на голяма национална група предприятия, в съответствие с предоставяната в директивата възможност.

Минималното ефективно данъчно облагане ще се прилага за фирми с оборот от най-малко 750 000 000 евро или левовата им равностойност, предвиждат измененията. Ставката ще е равна на положителната разлика между 15 на сто и размера на ефективната данъчна ставка.

С промени в Закона за местните данъци и такси се предлага размерът на данъка върху недвижимите имоти да може да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите в границите, определени в закона. На две години да се актуализира базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради, а всяка година – тази за определяне на данъчната оценка на земеделски земи, предвижда проектът за изменение на закона.

Прецизират се разпоредбите, свързани с ползване на данъчни облекчения за сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление, продиктувано от промени в Закона за енергийната ефективност и наредбите по неговото прилагане.

Предлага се въвеждане на образци на заявления и документи, издавани от общините, за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения във връзка с местните данъци.

Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, включително всички предварително неопределени допълнителни парични плащания, реши парламентът с приемането на първо четене на проект за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Така се разширява обхватът на определението за „трудови правоотношения“, като промяната цели да бъде намалено „прикриването“ на трудови правоотношения под формата на граждански договори. Това, от своя страна, ще доведе до деклариране и внасяне на данъци и задължителни осигурителни вноски от данъчно задължените лица на базата на действителния размер на техните доходи, посочва вносителят – Министерският съвет.

С измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прави и промяна в Закона за хазарта като се създава задължение за организаторите на хазартни игри да предоставят информация по електронен път на НАП за размера на изплатените парични и предметни печалби на местни физически лица на стойност над 5000 лв.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder