През ноември 2023 г. приходите изпревариха разходите и бюджетният дефицит падна до 0,6% от БВП

През ноември 2023 г. приходите изпревариха разходите и бюджетният дефицит падна до 0,6% от БВП

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към ноември 2023 г. да бъде дефицит в размер на около 1,0 млрд. лв. или 0,6% от прогнозния БВП, при планиран в разчетите към ЗДБРБ за 2023 г. дефицит за годината в размер на 2,5% от прогнозния БВП. На месечна база за ноември се отчита подобрение на бюджетното салдо, като приходите за месеца превишават разходите с около 400 млн. лв. Подобрението на бюджетната позиция през ноември се дължи на приходната страна на бюджета, като основен принос имат по-високите постъпления от данъци.

По-високият размер на данъчните приходи през месец ноември се дължи главно на постъпленията от авансови вноски за корпоративен данък и прилагането на мярката за надграждане и усъвършенстване на фискалния контрол чрез въвеждане на задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки на територията на Република България. Тази мярка беше приета по-рано през годината с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 1.10.2023 г.) и действието й стартира след приемането на Наредба № Н-5 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България (oбн., ДВ, бр. 83 от 3.10.2023 г., в сила от 3.10.2023 г.).

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2023 г. са в размер на 60,1 млрд. лв. (86,5% от годишния разчет). Данъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо същия период на 2022 г. с 5,0 млрд. лв. (11,7 на сто), а неданъчните приходи и постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) – са по-малко с 1,4 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2023 г. са в размер на 61,1 млрд. лв. (82,5% от годишния разчет) и нарастват с 4,2 на сто спрямо същия период на предходната година. В отделните разходни показатели най-значително нарастване има при социалните разходи, както и в частта на разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2023 г. от централния бюджет, възлиза на 1,5 млрд. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, към ноември 2023 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец декември 2023 година.

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder