Споразумение за екопроектиране на стоките с цел многократна употреба и рециклиране

Споразумение за екопроектиране на стоките с цел многократна употреба и рециклиране

Европейската комисия приветства предварителното споразумение, постигнато миналата нощ между Европейския парламент и Съвета относно Регламента за екопроектирането на устойчиви продукти.

Той ще спомогне за налагането на устойчивите продукти като обща норма на пазара в ЕС, като ги направи по-дълготрайни, с по-ефективно използване на енергията и ресурсите, улесняване на ремонта и рециклирането, намаляване на броя на веществата, пораждащи безпокойство, и включване на повече рециклирано съдържание.

Новите изисквания за екопроектиране ще надхвърлят енергийната ефективност и ще имат за цел да стимулират кръговата икономика, като обхващат следните критерии:

 • трайност, възможност за повторна употреба, осъвременяване и възможност за поправкана продукта
 • наличие на химични вещества, които възпрепятстват повторната употреба и рециклирането на материали
 • енергийна и ресурсна ефективност
 • рециклирано съдържание
 • въглеродния и екологичния отпечатък
 • налична информация за продукта, по-специално цифров продуктов паспорт.

Новите правила приоритетно ще обхванат продукти с голямо въздействие, включително текстил (особено облекла и обувки), мебели (включително дюшеци), желязо и стомана, алуминий, гуми, бои, смазочни материали и химикали, както и продукти, свързани с енергопотреблението, ИКТ продукти и друга електроника.

Продуктите използват огромни количества суровини, енергия и други ресурси и оказват значително въздействие върху околната среда по време на своя жизнен цикъл — от добива на суровини до производството, транспортирането, използването и края на жизнения цикъл. Половината от световните емисии на парникови газове и 90 % от загубата на биологично разнообразие се дължат на добива и преработката на първични суровини.

Следващи стъпки

Сега Европейският парламент и Съветът ще трябва официално да приемат новия регламент. След като бъде приет, регламентът ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник.

 

Защо Комисията предлага Регламент за екопроектирането на устойчиви продукти?

В ежедневието си използваме различни продукти, често без да мислим какви са последиците от тяхното производство и потребление за климата и околната среда. Продуктите използват огромни количества суровини, енергия и други ресурси и оказват значително въздействие върху околната среда по време на своя жизнен цикъл — от добива на суровини до производството, транспортирането, използването и края на жизнения цикъл. Половината от световните емисии на парникови газове и 90 % от загубата на биологично разнообразие се дължат на добива и преработката на първични суровини. Отрицателните въздействия върху околната среда включват значително изчерпване на ресурсите, генериране на емисии на парникови газове и замърсяване. Наскоро проведено проучване на Съвместния изследователски център (JRC) показа, че в няколко категории на въздействие в световен мащаб границите на възможностите на планетата или вече са преминати или сме близо до преминаването им. ЕС трябва да предприеме действия сега, за да обърне тези тенденции.

Целта на предложението на Комисията за екопроектиране е да се превърнат устойчивите продукти в норма на пазара на ЕС и да се намали цялостното им въздействие върху околната среда и климата. Моделът „добив-производство-потребление-изхвърляне“ може да се избегне, а голяма част от въздействието на продукта върху околната среда се определя на етапа на проектиране.

Въпреки че вече съществуват някои секторни правила на ЕС за повишаване на екологосъобразността и енергийната ефективност на продуктите, е необходима по-широка рамка за определяне на хармонизирани правила относно екологичната устойчивост, за да се ускори преходът към неутрална по отношение на климата, ресурсно ефективна и кръгова икономика и да се използва пълноценно ефектът на лоста на единния пазар на ЕС, като същевременно се избягва неговото разпокъсване. Инициативата ще има положително въздействие върху околната среда чрез намаляване на замърсяването и използването на ресурсите. Тя ще донесе стратегическа полза за ЕС чрез увеличаване на нашата независимост по отношение на ресурсите, включително в контекста на настоящата геополитическа ситуация. Благодарение на инициативата ще бъде укрепен единният пазар, ЕС ще се превърне във фактор, определящ стандартите за устойчивост, и ще бъдат създадени икономически възможности за иновации, по-специално в областта на вторичното производство, рециклирането и ремонта. И накрая, тя ще насърчи създаването на работни места в областта на поддръжката, повторната употреба, рециклирането, обновяването, ремонта и продажбите втора употреба. Според оценки тези дейности създават от 30 до 200 пъти повече работни места, отколкото депонирането и изгарянето. 

Кои са основните предложени действия?

Предложението следва същия подход като настоящата Директива за екопроектирането, която повече от десетилетие стимулира повишаването на ефективността на свързани с енергопотреблението продукти в ЕС. Само през 2021 г. съществуващите изисквания за екопроектиране са допринесли за спестяване на 120 млрд. евро от сметките за енергия на потребителите в ЕС.

Новото предложение ще се прилага за максимално широка гама продукти и ще използва успешния „подход за екопроектиране“ за определяне на изисквания на равнище продукти, които насърчават не само енергийната ефективност, а и кръговостта и цялостното намаляване на въздействието върху околната среда и климата.

Такива изисквания ще бъдат установени в законодателството за определени продукти и ще включват правила, за да станат продуктите по-устойчиви, надеждни, подходящи за многократна употреба, годни за модернизиране и ремонт, по-лесни за поддръжка и обновяване и ефективни по отношение на използването на енергия и ресурси. В изискванията може да се обърне внимание и на веществата, които възпрепятстват кръговостта , или на количеството на рециклираното съдържание в продуктите, както и на начините за улесняване на тяхното вторично производство и рециклиране. 

Това предложение също така ще даде възможност за определяне на изисквания за информация за продуктите, за да знаем повече за въздействието на продуктите, които потребяваме, и да правим по-устойчив избор по цялата верига на стойността. Цифровият паспорт на продуктите ще бъде въведен за всички регулирани продукти. Информацията за продукта може също така да бъде под формата на „класове на ефективност“ — например вариращи от „A до G“, за да се улесни сравнението между продуктите, като евентуално ще бъде предоставена на етикет. Това би функционирало подобно на начина, по който функционира широко признатият понастоящем енергиен етикет на ЕС, като може да се използва например за оценка на ремонтопригодността.

С предложението се стимулират устойчивите продукти и се дава възможност за определяне на задължителни критерии за екологосъобразни обществени поръчки, като се използва икономическата мощ на възлагащите поръчки органи. С него ще се гарантира запазването на материалната стойност чрез мерки за предотвратяване на унищожаването на непродадени потребителски стоки, включително широкообхватни изисквания за прозрачност за избралите да изхвърлят непродадените стоки и възможността за забрана на тяхното унищожаване за съответните групи продукти. Новите мерки ще допринесат и за укрепване на пазарния надзор и правоприлагането, за повишаване на спазването на правилата и осигуряване на еднакви условия на конкуренция за всички, които пускат продукти на пазара на ЕС.

До въвеждането на разширената рамка Комисията ще продължи работата си в рамките на съществуващата Директива за екопроектирането. В новия работен план за екопроектирането и енергийното етикетиране за периода 2020—2024 г. ще бъдат включени нови продукти, свързани с енергопотреблението, и ще бъдат актуализирани и повишени амбициите по отношение на вече регулираните продукти.

Кои продукти попадат в обхвата на предложението?

Предложението ще даде възможност за определяне на правила за всяка физическа стока, пусната на пазара или в експлоатация, включително компоненти и междинни продукти. Само няколко сектора, като например храните, фуражите и лекарствените продукти, са освободени. За да се гарантира определянето на правилни приоритети по прозрачен и приобщаващ начин и участието на заинтересованите страни, до края на 2022 г. Комисията ще започне обществена консултация относно категориите продукти, които ще бъдат избрани в рамките на първия работен план по линия на Регламента за екопроектирането на устойчиви продукти. В предварителната оценка на Комисията бе посочено, че категории продукти като текстил, мебели, матраци, гуми, детергенти, бои, смазочни материали, както и междинни продукти като желязо, стомана и алуминий, имат голямо въздействие върху околната среда и потенциал за подобрение, поради което могат да бъдат подходящи кандидати за първия работен план.

За да се вземат предвид индивидуалните характеристики и специфики на продуктите, ще бъдат определени правила за всеки отделен продукт. Въпреки това, когато съществуват достатъчно сходства между определени продукти (като например електронни уреди или текстил), могат да бъдат определени правила за групи продукти към дадения момент. След като бъдат определени, правилата ще се прилагат еднакво за всички продукти, пуснати на пазара на ЕС, независимо от техния произход — произведени в ЕС или внесени. 

Как ще бъдат определени правилата за продуктите?

С предложения регламент се създава рамка, която ще даде възможност за определяне на правила на равнище продукти във втора фаза, чрез делегирани актове, за всеки отделен продукт или за групи продукти, ако е целесъобразно. Това се основава на подхода, който се оказа успешен съгласно действащата Директива за екопроектирането.

Във всички случаи разработването на тези правила ще бъде подкрепено от задълбочени процеси на подготовка, включително приобщаващи консултации със заинтересовани лица и оценка на въздействието, също така и по отношение на достъпността за потребителите, въздействието върху конкурентоспособността и административната тежест. 

Какво отношение ще бъде взето в предложението към унищожаването на непродадени потребителски стоки?

Предложението съдържа няколко мерки за предотвратяване на унищожаването на непродадени стоки, предназначени за потребителите.

Първо, то значително ще увеличи прозрачността: големите предприятия, които изхвърлят непродадени продукти, ще трябва да оповестяват всяка година техния брой, причините за изхвърлянето и информация за количеството изхвърлени продукти, които са доставили за подготовка за повторна употреба, вторично производство, рециклиране, оползотворяване на енергия и обезвреждане в съответствие с йерархията на отпадъците. Те ще трябва да гарантират, че тази информация се предоставя на свободно достъпен уебсайт или чрез други средства. Тази мярка ще се прилага за всички засегнати икономически оператори веднага след като регламентът влезе в сила. Предложението изрично забранява техниките за заобикаляне, например когато голямо дружество продава на малки дружества (които обикновено са освободени), за да ги накара да унищожат продукти.

Второ, предложението дава възможност на Комисията да забрани изцяло окончателното унищожаване на непродадени потребителски стоки, когато това се окаже особен проблем за конкретни категории продукти. 

Какво ще бъде значението на новия закон за производителите и дружествата?

С предложението ще се подкрепи отделянето на икономическата дейност от използването на ресурси и по-голямата прозрачност по цялата верига на доставки.

Суровините са жизненоважни за европейската промишленост, като обикновено представляват над 40 % от производствените разходи на промишлените дружества в ЕС. Тяхното ефективно използване е важно за конкурентоспособността във всичките 14 промишлени екосистеми. Производството на по-кръгови и устойчиви продукти води до значителни икономии на разходи и носи ползи за репутацията, тъй като качеството на продуктите се повишава, като много дружества вече възприемат тази логика.

Предложеният регламент ще осигури еднакви условия на конкуренция за предприятията, които искат да продават своите продукти на пазара на ЕС. Хармонизираните правила ще гарантират, че различаващите се национални изисквания за устойчивост не водят до разпокъсаност на пазара, като по този начин се разширяват съществуващите пазари, намаляват се разходите за привеждане в съответствие и административната тежест за извършващите стопанска дейност в ЕС. Освен това засиленото правоприлагане ще защити предприятията, които спазват изискванията, като същевременно гарантира постигането на целите в областта на околната среда.

Какво ще означава преразглеждането за потребителите?

Предложението предоставя на потребителите достъп до по-добра информация и висококачествени продукти. Разходите за производството на продуктите, които ще бъдат регулирани, се очаква да се повишат, като е възможно някои от тях да бъдат прехвърлени на потребителите. Опитът във връзка с настоящата Директива за екопроектирането обаче сочи, че повишените производствени разходи са повече от балансирани от финансовите икономии за потребителите в дългосрочен план. Подобрените експлоатационни показатели на продуктите и по-дългото им използване ще намалят необходимостта от замяна на продуктите и ще доведат до общи икономии на разходи, включително чрез по-ниско потребление на енергия и ресурси (например вода за перални машини и съдомиялни машини), по-добри експлоатационни показатели, трайност, възможност за модернизиране и ремонт, както и по-висока стойност в края на жизнения цикъл. Продължаването на определянето на правила за екопроектиране за продукти, свързани с енергопотреблението, ще доведе до продължаващи икономии на енергия — особено важно предвид настоящото покачване на цените на енергията.

Какво представляват цифровите паспорти на продуктите?

Цифровите паспорти на продуктите са нов инструмент, който може значително да подобри проследимостта на продукта от едната до другата крайна точка, като допълва информацията, предоставена в наръчниците или етикетите на продуктите. Този инструмент би трябвало да помогне на потребителите да направят информиран избор, като подобри достъпа им до информация за продукта, а също така да позволи на сервизите или рециклиращите предприятия да получат достъп до съответната информация и да допринесе за подобряване на прилагането на правните изисквания от страна на органите.

Информацията, която трябва да бъде включена в паспорта на даден продукт, ще бъде определена при изготвянето на специфичните за продукта правила. Това може да включва информация за отпечатъка върху околната среда на даден продукт, информация, полезна за целите на рециклирането, информация за рециклираното съдържание на даден материал, информация за веригата на доставки и други. Освен това достъпът до информация ще се предоставя въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Различните заинтересовани страни ще имат достъп до различни набори от информация въз основа на правата за достъп, определени за всяка регулирана продуктова група. Това ще става въз основа на децентрализирана система за данни, създадена и поддържана от икономическите оператори.

По какъв начин новият работен план за екопроектирането/енергийното етикетиране за периода 2022—2024 г. ще помогне на европейците да се справят с високите цени на енергията или лошите експлоатационни показатели на продуктите?

Според оценки само съществуващите изисквания за екопроектиране и етикетиране са спестили на европейците над 120 милиарда евро от сметки през 2021 г. Прогнозираните икономии на енергия ще се увеличат през следващото десетилетие, тъй като съществуващият запас от уреди постепенно се заменя с модели, отговарящи на изискванията на ЕС. Действията, очертани в новия работен план, ще допринесат допълнително по различни начини:

 • Преразглеждането на настоящите правила в много случаи ще доведе до увеличаване на икономиите на енергия или други очаквани ползи: предстоящите нови правила за продукти като отоплителни и водоподгреватели уреди и барабанни сушилни ще укрепят минималните изисквания за ефективност, но също така ще добавят изисквания в области като наличието на резервни части.
 • Новите правила ще обхващат групи продукти, които понастоящем не са регулирани, като смартфони, таблети и фотоволтаични слънчеви системи.
 • Ще бъде оценен набор от нови групи продукти, като например нискотемпературни източници на емисии и зарядни устройства за електрически превозни средства.
 • Действията в подкрепа на ефективния национален пазарен надзор и в помощ на производителите, вносителите и търговците на дребно ще гарантират, че „пропуснатите икономии“ поради несъответствие ще бъдат намалени.
 • Нов онлайн инструмент ще помогне на потребителите да намират ефективни алтернативи на своите съществуващи стари уреди и ще улесни екологосъобразните обществени поръчки за органите и предприятията.

Източник: Официален уебсайт на Европейския съюз

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder