Увеличение на броя на постъпилите дела, висок процент на приключили в тримесечния срок дела и нисък процент на обжалвани или протестирани дела отчете Окръжен съд-Видин

Увеличение на броя на постъпилите дела, висок процент на приключили в тримесечния срок дела и нисък процент на обжалвани или протестирани дела отчете Окръжен съд-Видин

   На 22.03.2024г.в Окръжен съд-Видин се проведе годишно отчетно събрание на съдилищата от съдебния район. В него взеха участие председатели,  заместник-председатели, съдии и съдебни служители от съдебния район. Специални гости на събранието бяха: председателят на Апелативен съд-София – съдия Даниела Дончева, зам.-председателят и председател на наказателна колегия на Апелативен съд-София – съдия Александър Желязков, г-жа Цветинка Пашкунова и г-н Севдалин Мавров – членове на съдийска колегия на ВСС, съдии от Апелативен съд-София и съдия Антония Генадиева – председател на Административен съд-Видин.

В доклада си, председателят на Окръжен съд-Видин – съдия Илия Илиев отбеляза: „През отчетния период независимо от възникналите трудности при осъществяване на правораздавателната дейност, свързани с намаления числен състав в Окръжен съд – Видин не може, да не се изтъкне високия професионализъм мотивираност и лична отговорност на съдиите и съдебните служители, които положиха нужните усилия за отстояване върховенството на закона, повишаване на качеството на правораздаването и разглеждане на делата в разумен срок.“

От представените в доклада статистически данни се констатира следното:

През 2023 г. общият брой на постъпилите първоинстанционни дела в Окръжен съд-Видин е 565, броят на разгледаните такива през периода дела е 692, към началото на отчетния период броя на висящите дела е 106. Общият брой на свършените дела е 588, като 536 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 90,14 % от делата. Прави впечатление, че през 2023 г. постъпилите дела са със 100 дела повече в сравнение с тези за 2022 г., а процента на свършените дела в тримесечния срок е изключително висок. Следва да се отчете, че въпреки намалния състав на Окръжен съд –Видин, резултатите по отношение на срока за приключване на делата са много добри.

През отчетния период общият брой на постъпилите второинстанционни производства  в Окръжен съд-Видин е 432, броят на разгледаните такива през периода дела е 472, а към началото на отчетния период броят на висящите второинстанционни производства е 40. Общият брой на свършените дела е 440, като 427 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 97,05 % от делата.

Наблюдава се отново висок процент на приключили в тримесечния срок дела.

През отчетния период общият брой на първоинстанционни и второинстанционни производства е 1018 бр., общият брой на останали висящи дела от предходен период е 146 бр. Така общият брой на разгледаните през периода дела е 1164, свършените производства са 1028 дела или 88.32%.

От приключените общо 1028 дела в тримесечния срок са приключени 957, което е 93,09%, с акт по същество са приключили 969бр.  или 94.26%.

От всичко разгледани 1164 дела към края на периода са останали несвършени 136 дела или 11,68%.

От свършените през отчетния период 588 първоинстанционни дела, обжалвани и протестирани актове са 40 бр. или едва 6.80%. От второинстанционни производства, свършени са 440 бр., обжалвани и протестирани са актове са 3.64%. Видно е нисък процент на обжалвани  или протестирани, което е атестат за добре свършена работа.

През отчетния период в ОС-Видин щатната численост за съдии е била 9 съдии и 1/един/ младши съдия. Щатната численост на Окръжен съд-Видин за съдебни служители е 28.

Обобщена бе и информация за дейността на Районните съдилища от съдебния район.

В Районен съд-Видин през 2023 г. общият брой на постъпилите дела е 4279, броят на разгледаните такива през периода дела е 5395, от предходен период са останали несвършени общо 1116. Броят на свършените дела е 4478, като 3627 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 81% от делата. Постигнатият резултат на приключени в срок дела на Районен съд Видин бе отчетен като положителен.

През отчетния период в СИС /съдебно изпълнителна служба/ при Районен съд-Видин са образувани 622 дела, а от предходните периоди са останали несвършени 2584 дела.Общо на разглеждане са били 3276 дела. Събраните суми през отчетния период са 532 876,50 лв.

През 2023 г. общият брой на постъпилите дела в Районен съд-Кула е 449, броят на разгледаните такива през периода дела е 505, от които 56 дела са останали несвършени от предходната 2022 година. Общият брой на свършените дела е 466, като 439 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 94,21% от делата.

През отчетния период в СИС при Районен съд-Кула са постъпили 67 изпълнителни дела от всички видове, останали несвършени от предходен период са били 171, общо разгледани дела 238. Събрана сума през 2023г. възлиза на 24 916 лв.

В Белоградчишкия районен съд през 2023 г. са постъпили общо 933 дела, броят на разгледаните такива през периода дела е 1044, от които 111 дела са останали несвършени от предходната 2022 година. Общият брой на свършените дела е 975, като 903 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 92,62 % от делата.

През отчетния период в СИС при Районен съд-Белоградчик са образувани 70 дела, от предходните периоди са останали несвършени 305 дела, като за  разглеждане са били 375 дела.

В заключение председателят на Окръжен съд-Видин квалифицира работата на окръжния и районните съдилища от съдебния окръг през изминалата 2023г. година като много добра. Поздрави всички съдии и съдебните служители от съдилищата за отлично свършената работа и им благодари за високия професионализъм и мотивираност при изпълняване на служебния дълг. Съдия Илиев изказа своята благодарност към председателят на Апелативен съд-София – съдия Даниела Дончева, зам.-председателят и председател на наказателна колегия на Апелативен съд-София – съдия Александър Желязков, г-жа Цветинка Пашкунова и г-н Севдалин Мавров – членове на съдийска колегия на ВСС, които за поредна година уважават отчетното събрание на Окръжен съд-Видин.

Г-жа Цветинка Пашкунова и г-н Севдалин Мавров, поздравиха ръководството на съда, съдиите и съдебните служители за постигнатите много добри резултати.

Председателят на Апелативен съд-София – съдия Даниела Дончева поздрави съдии и съдебни служители за отлично свършената работа. Тя отбеляза, че въпреки трудностите с кадровата обезпеченост, резултатите отразени в доклада са много добри и поясни, че срокът на приключилите дела е сред най-високия в апелативния район. Съдия Дончева пожела на магистратите да продължават все така качествено и с ентусиазъм да извършват своята правораздавателна дейност.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder