Общинските съветници гласуваха актуализиране на бюджета на Община Видин за 2024

Общинските съветници гласуваха актуализиране на бюджета на Община Видин за 2024

Общинските съветници гласуваха актуализиране на бюджета на Община Видин за 2024 година във връзка с прехвърляне на средства от банковата сметка за чужди средства в бюджетната сметка на Общината от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Приета бе и актуализация на Поименния списък за капиталовите разходи в Община Видин за 2024 г.

Местният парламент одобри и приемане на „Прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на Община Видин по приходната и разходната част, както и размера на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете в Общината.

Гласувано бе и предложение на кмета д-р Цветан Ценков за изменение на решение във връзка с удължаване на срока за погасяване по Договор за кредит от 05.12.2022 г., подписан с Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, представляващ краткосрочен дълг, сключен с цел реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията  на гр. Видин“.

Прието бе и предложение за предоставяне на средства от бюджета на Община Видин за покриване на неразплатени задължения за възнаграждения на екипа за управление на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“, изпълнен по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Видин и Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. По тази точка думата бе дадена на заместник-кмета по финансова-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие Мартин Дончев. Той поясни, че Управляващият орган на Програмата е счел, че възложителят, в лицето на Община Видин, няма право да определя размера на сумата за проектиране, а фирмата, която е спечелила обществената поръчка. „Възнагражденията на екипа се изплащат въз основа на решение, взето преди няколко години от предишния кмет на Общината. Финансовата санкция е наложена за това, че е определен таван на сумата за проектиране и тази за строителство. Сумите е трябвало да бъдат изплатени до края на миналата година“. Дончев уточни, че екипът няма нищо общо с наложената санкция.

Вижте какви решения още взе местният парламент…

На заседанието, чийто дневен ред съдържаше 30 точки, бяха обсъдени и приети още предложенията за: захранване на банкова извънбюджетна сметка по Национален план за възстановяване и устойчивост с компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“; даване на съгласие за кандидатстване на Община Видин по Предложение за подготовка на проектно предложение по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“; инвестиционни намерения по Проект „България на три морета“ за изграждане на интермодален терминал на територията на Община Видин; изменение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Зони за платено паркиране“ – Видин; приемане на Програма за прозрачност и антикорупционни реформи на Община Видин 2024–2029; искане за безвъзмездно предоставяне на 8 броя помещения, публична общинска собственост, намиращи се в бившето СУ „Христо Ботев“, за нуждите на Регионален исторически музей – Видин; провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както и за отдаване под наем на имоти; приемане на Програма „Иновативен модел за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания 2024“; създаване на Временна комисия за предложения за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Видин и други.

 

Сподели в социалните мрежи:
Jooble : Работа в град Видин

Обяви от Видин, региона и света

Close
error: Прочети повече на www.vidinvest.com
placeholder