Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнено от правоимащите лица и подадено в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

 1. лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка);
 2. чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
 3. по електронен път с квалифициран електронен подпис;
 4. по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление. Към заявлението-декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията по служебен път:

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас, издадено от съответното училище;
 3. Mедицински протокол на ЛКК – в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;
 4. Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

• През портал за предоставяне на електронни услуги
• Със заявление на гише в център за административно обслужване
• Със заявление по пощата
• По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

– Описание на електронно заявяване

Преди да започнете електронно заявяване:

 1. Необходимо е да притежавате профил в системата  за сигурно електронно връчване  (https://edelivery.egov.bg/).
 2. Уверете се, че имате инсталиран Adobe Reader. Изтеглете последната версия тук.

За да заявите услугата:

 1. Изтеглете подходящо заявление от връзката в секция „Образци на документи“.
 2. Съхранете електронната форма на вашия компютър.
 3. Отворете формата с Adobe Reader.
 4. Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните.
 5. Попълнете всички полета с изискваната информация.
 6. След попълване на полетата натиснете с мишката в поле Запази за да се генерира уникален номер на заявката.
 7. Проверете наличието на генериран номер в полето „Уникален номер на заявка“. Този номер е идентифициращ заявената от вас услуга и по него ще можете да проверявате статуса на заявлението в системите еВръчване . Ако в това поле липсва генериран номер моля уверете се, че правилно сте изпълнили предходните стъпки.
 8. След като генерирате уникален номер на заявка, съхранете формата на вашия компютър.

Съхранената, попълнена и подписана форма, и необходимите придружаващи документи изпратете чрез системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) към Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.